เนื้อหา

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 9 - 11 ม.ค. 2558 ที่ศูนย์ให้บริการ ICT สำหรับคนพิการ กทม.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ กล่าวเปิด

            สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ  สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ในระหว่างวันที่ 9-11  มกราคม  2558  

 ณ ศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            การอบรมดังกล่าว  มีคนพิการทางการการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คนโดยมีนางสมศรี หอกันยา   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ สำนักส่งเสริมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม

             ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันการต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารวมอบรม

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารวมอบรม

 

ภาพบรรยากาศในห้องอบรมวันที่ 9 -11 มกราคม 2558

ภาพบรรยากาศในห้องอบรมวันที่ 9 -11 มกราคม 2558

วิทยากรกำลังสอนผู้เข้าร่วมอบรม

วิทยากรกำลังสอนผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพถ่ายหมู่ผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพถ่ายหมู่ผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

Additional information