เนื้อหา

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

         ภาพบรรยากาศ ในห้องอบรม
 
          สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว  ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม  2557   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลา 3 วัน
 
        โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
         ซึ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีและผู้ที่สนใจผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน  เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่อยู่ในพี้นที่ อ.เมืองและ อำเภอใกล้เคียง  จ.สุราษฎร์ธานี  และในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างดี
 
 
 
 
วิทยากร บรรยายในการอบรม
วิทยากร บรรยายในการอบรม
 
ภาพบรรยากาศในการอบรม
ภาพบรรยากาศในการอบรม
 
 
ภาพบรรยากาศในการอบรม
ภาพบรรยากาศในการอบรม
 
 
 
 
ท่านสามารถ ดูภาพและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  facebook pwdsthai

 

Additional information