เนื้อหา

กระทรวงไอซีทีจัดการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรี

         ภาพถ่ายหมู่ของผู้เข้าร่วมการอบรม
 
          สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว  ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ในระะยะเวลา 3 วัน
 
         โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้  นางสมศรี หอกันยา เป็นประธานเปิด ปิด และมอบวุฒิบัตร ในการอบรมในครั้งนี่  โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
         ซึ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีและผู้ที่สนใจผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน จำนวน 35 คน  เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่อยู่ในพืนที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  และในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นอย่างดี
 
 
 
 
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ กล่าวเปิดการอบรม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ กล่าวเปิดการอบรม
 
ภาพบรรยากาศในการอบรม
ภาพบรรยากาศในการอบรม
 
 
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
 
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
 
ภาพถ่ายหมู่ของผู้เข้าร่วมการอบรม
ภาพถ่ายหมู่ของผู้เข้าร่วมการอบรม
 
 
ท่านสามารถ ดูภาพได้ทั่งหมดได้ที่  facebook pwdsthai

 

Additional information