เนื้อหา

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ

         ภาพถ่ายหมู่พิธีปิดการฝึกอบรม
 
          สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ ในวันที่  15-17 กันยายน 2557
          ณ  ห้องอบรมศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ชั้น  7 กระทรวงไอซีที   โดยมี ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้ไอซีที นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล เป็นประธานปิด และมอบวุฒิบัตร  โดยการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
         ซึ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้มีและผู้ที่สนใจผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน จำนวน 30 คน โดยเป็นผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน โดยเนื่อหาจะเน้นเรื่องการสร้างร้านค้าออนไลน์ บนเครื่องข่ายสังคมออนไล์ บน facebook  ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี  
 
 
 
 
ผอ.กคร.กล่าวเปิดการอบรมกับนายกสมาคม
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ นางสมศรี  หอกันยา กล่าวเปิดการอบรมกับนายกสมาคมคนพิการทางสติปัญญา
 
 
ภาพผอ.ทส. กำลังมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าอบรม
ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้ไอซีทีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
 
 
ภาพบรรยายกาศในการอบรม
ภาพบรรยายกาศการอบรม
 
ภาพบรรยากาศในการอบรม
ภาพบรรยายกาศการอบรม
 
 
สามารถเข้าดูรปภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/pages/pwdsthai/151813254880875

 

Additional information