เนื้อหา

กระทรวงไอซีทีจัดอบรม หลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

         ภาพถ่ายหมู่การฝึกอบรม
 
          สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว   ในวันที่  3-5  กันยายน 2557   ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
         โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้  นางสมศรี หอกันยา เป็นประธานในการจัดการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว และมีผู้ที่สนใจผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 50 คน  ซึ่งเป็นคนพิการที่อยู่ในพืนที่จังหวัดอุดรธานี
         กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดในการศึกษา การประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้ ICT กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ ICT เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       โดยในปีงบประประมาณ พ.ศ.  2557    สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นจำนวนมากกว่า  1,200 รายทั่วประเทศ
 
 
 
 
ผอ.กคร.กล่าวเปิดการอบรม
ผอ.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ กล่าวปิดการอบรม
 
ภาพผอ.กำลังมอบใบประกาศ
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
 
 
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นวีลแชร์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
 
ภาพถ่ายหมู่ผู้เข้าร่วมอบรม
ภาพบรรยายกาศการอบรม
 
 
 

 

Additional information