สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนพิการจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามหลักการ  “WCAG” Web Content Accessibility Guideline โดยมุ่งหวังว่าคนพิการจะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้เพื่อนำไปขยายผล ส่งต่อให้กับคนพิการในกลุ่มของตนได้ต่อไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวคนพิการ

คนพิการ มีหลายประเภท ได้แก่

 

  1. พิการทางด้านการสื่อสารหรือการได้ยิน (Hearing and Deaf Disability) คือ บุคคลที่มีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจการทางสังคมเนื่องการมีความบกพร่องในการรับรู้ผ่านทางการได้ยิน

(หูหนวก) ในระดับคลื่นความถี่ที่ ๕๐๐ เฮิรตซ์ ๑๐๐๐ เ เฮิรตซ์ และ ๒๐๐๐ เฮิรตซ์ ถ้าต่ำกว่านั้นทางการแพทย์จะเรียกว่า “หูตึง” ส่วนความพิการทางด้านการสื่อสาร

คือ ผู้ที่มีความบกพร่องในการสื่อความหมาย ผู้อื่นไม่สามารถเข้าใจได้ เช่น ไม่สามารถพูดหรือออกเสียงได้

 

  1. พิการทางด้านสติปัญญา (Cognitive or Learning Disability) คือ บุคคลที่มีความสามารถในการพัฒนาด้านเชาว์ปัญญาช้ากว่าบุคคลทั่วไป โดยมากจะแสดงออกในช่วงอายุไม่เกิน

๑๘ปี         

 

  1. พิการทางด้านบุคลิกภาพและ การเคลื่อนไหว  (Mobility and Physical impairments) คือ บุคคลที่มีข้อจัดในการร่วมกิจกรรมทางสังคม มีผลมาจากความผิดปกติหรือบกพร่อง

ทางร่างกายเช่น ศีรษะ ลำตัว ใบหน้า แขนขาอ่อนแรง หรือ มีอวัยวะขาดหายไปเห็นได้อย่างชัดเจน         

 

  1. พิการซ้ำซ้อน (Multiple Disabilities) คือ บุคคลที่มีความพิการและความบกพร่องทางร่างกาย หรือเชาว์ปัญญา มากกว่าหนึ่งประเภท แบ่งได้หลายลักษณะ เช่น มีความผิดปกติด้านเชาว์ปัญญา

และไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเอง เป็นต้น       

 

  1. พิการทางด้านสายตาและการมองเห็น (Vision Disability) บุคคลที่มีข้อจำกัดหรือ บกพร่องในด้านการมองเห็นในชีวิตประจำวัน แบ่งความผิดปกติได้จากการตรวจวัดสายตา

โดยจะพบความผิดปกติหลายระดับ ตั้งแต่มองเห็นได้รางๆ จนกระทั่งบอดสนิท         

 

  1. พิการทางด้านพฤติกรรม หรือสภาพจิตใจ (Psychological Disorders) คือบุคคลทีมีลักษณะบกพร่องหรือมีความผิดปกติในสมอง ซึ่งส่งผลต่อ การรับรู้ อารมณ์ ความคิด

หรือ จิตใจ เป็นต้น

 

เมื่อความพิการมีหลากหลาย และผู้พิการแต่ละประเภทก็ล้วนแต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารแตกต่างกันไป เมื่อสังคมไทยก้าวสู่ “ยุคดิจิตอล” จึงมีคำถามยอดฮิต

ว่า “ทำอย่างไร ผู้พิการจึงจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกับคนทั่วไป”

 

ผู้พิการทางด้านสายตา และการมองเห็น ส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารได้ทางเสียง แต่จะมีความสามารถจำกัดในการโต้ตอบ หรือวิพากษ์วิจารณ์ มักรับข่าวสารผ่านทาง หนังสือเสียง

ฟังเสียงจากวิทยุและโทรทัศน์ จึงมีความหวังว่าจะมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้คนพิการด้านสายตาสามารถตอบโต้ได้ เช่นขณะนี้ บางประเทศใช้ ซอฟแวร์  “Screen Reader”

 ซึ่งช่วยให้ผู้พิการทางสายตา สามารถอ่านและสั่งพิมพ์ข้อความโดยใช้เสียง แทนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านภาษา เพราะใช้ได้แต่เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้นผู้พิการที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร

เช่น หูหนวก จะมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ เช่น มีบริการล่ามภาษามือ