เนื้อหาหลัก

ถึง ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ,แขวงทุ้งสองห้อง,เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210