เนื้อหาหลัก

โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

โครงการ ICT Learning

http://www.ictlearning.org/

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.ncswt.or.th/index01.html

ศูนย์บริการสารสนเทศการประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

http://eis.nhso.go.th/FrontEnd/home.aspx

บริการข้อมูลสถิติ

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/

ระบบตรวจสอบสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

http://ucsearch.nhso.go.th/ucsearch/index.jsp

ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒฬัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

http://ecard.nep.go.th/nep_card/nep_home/index.php