เนื้อหาหลัก

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

http://www.wiriya.net/

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

http://www.tddf.or.th/

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.blind.or.th/

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัภ์

http://www.cfbt.or.th

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์

http://www.fmrth.com/

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

http://www.mahatai.org/

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

http://fcdthailand.org/

มูลนิธิเด็กโสสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.sosthailand.org/

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

http://www.saengsawang.com/

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.siriwattanacheshire.org/

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.foundation4deaf.org/

ศูนย์ฝึกอาชีพของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.saijaithai.or.th/