เนื้อหาหลัก

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

https://www.apht-th.org/

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

http://www.cpdtthailand.net/

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

http://www.tab.or.th

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

http://www.waddeeja.com/

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

http://www.nadt.or.th/

สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

http://www.dpiap.org/