พิมพ์
หมวด: ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
ฮิต: 78

ความรู้เกี่ยวกับความพิการแต่ละประเภท (แบ่งตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2555)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ