ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

http://www.slideshare.net/napadonyingyongsakul/ss-1072322