กิจกรรมบำบัด

ความหมายของกิจกรรมบำบัด

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขากิจกรรมบำบัด เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ (มาตรา 3)

"กิจกรรมบำบัด" หมายความว่า การกระทำเกี่่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก โดยกระบวนการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัด

ถือได้ว่ากิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพย์และสุขภาพที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์

ในทุกกลุ่มอายุ ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยให้บริำการครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้คำปรึกษา แก่ผู้มารับบริการ ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานกิจกรรมบำบัด ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย (Purpose) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติด้านบริการ พัฒนาและเผยแพร่วิชาการทางกิจกรรมบำบัด โดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักสิทธิผู้ป่วยเป็นหลัก เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นอิสระ และพึ่งพาตนเองได้เต็มศักยภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision) เราจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คำขวัญ (Motto)

วิชาการทันสมัย ร่วมใจประสานงาน
บริการด้วยความรู้ ฟื้นฟูด้วยน้ำใจ

การบริการ

งานกิจกรรมบำบัด ให้การฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วย/พิการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน

วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและบุคคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามกระบวนการฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดประกอบด้วยการประเมิน, กำหนดเป้าหมาย, วางแผนการฟื้นฟู ร่วมกับผู้ป่วย/ญาติและทีมสหวิชาชีพและให้การฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด

image 

กิจกรรมการให้บริการ การฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด

image image

บริการกิจกรรมบำบัด ประกอบด้วยการฟื้นฟูส่งเสริมและป้องกันความบำพร่องของความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่

การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine moto movement), การรับรู้และความเข้าใจ (Perception and cognition), ความสามารถในการบริการและการกลืน (Feeding & Swallowing), การทำกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily Living), การใช้แขนเทียม (Upper extremity prostheses), รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Developmental improvement/stimulation), การจัดทำอุปกรณ์ดามมือ (Splints and casting), การจัดทำอุปกรณ์เสริม/ดัดแปลงเพื่อการทำกิจวัตรประจำวัน (Assistive /Adaptive devices),การให้อุปกรณ์พยุงหัวไหล่ (Shoulder sling) เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับหัวไหล่, การให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติของผู้ป่วย/พิการและญาติขณะอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งแนะนำการปรับสภาพบ้าน (Home and Environmental moddification) รวมถึงการให้บริการเชิงรุกได้แก่ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และให้การเผยแพร่ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่บุุคลากร ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงประชาชนทั่วไป

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติด้านการบริการ พัฒนาและเผยแพร่วิชาการทางกิจกรรมบำบัด โดยยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักสิทธิผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งผู้ป่วย/พิการต้องการได้รับการบริการทางกิจกรรมบำบัดที่ถูกต้อง แลอดภัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดและได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการและการฟื้นตัวของโรคที่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ที่สามารถมารับบริการกิจกรรมบำบัด ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

 1. ผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Diseases)
 2. ผู้ที่มีปัญหาทางด้านกระดูและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Diseases)
 3. ผู้ที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burned Condition)
 4. ผู้ที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiopulmonary Diseases)
 5. ผู้ที่มีความบกพร่องทางความคิดและความเข้าใจ (Congnitive Dysfunction)
 6. ผู้ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ (Developmental or Learning Disorder)

การรักษาฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดประกอบด้วย

 1. การฝึกเพื่อเพิ่มกำลังกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor control training) เช่น ฝึกความสามารถและทักษะการใช้มือ
 2. การฝึกเพื่อเพิ่มกำลังกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor control training) เช่น ฝึก ความสามารถในการนั่งทรงตัว
 3. การฝึกความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (Activities in daily living training) เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การเคลื่อนย้ายตัว
 4. กระตุ้นการรับรู้ และสติปัญญา (Perceptual & Cognition stimulation)
 5. การกระตุ้นพัฒนาการ (ในผู้ป่วยเด็ก) ให้เหมาะสมกับวัย (Developmental stimulation)
 6. การจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือ/อุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน (Adaptive and Assistive device)
 7. การออกแบบ และจัดทำเครื่องดามแขนและมือเพื่อการฟื้นฟู (Splint and Casting)
 8. แนะนำการปรับสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความเจ็บป่วย / พิการ (Home & environmental modification)
image image

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ผู้ป่วยนอก

1.1 พบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก และแพทย์สั่งการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด

1.2 นำใบสั่งการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดไปชำระเงิน

1.3 นำแฟ้มประวัติพร้อมใบสั่งการรักษาฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดมาติดต่อ ที่ตึกกิจกรรมบำับัดชั้น 1

1.4 ลงทะเบียนและนัดหมายวัน-เวลารับบริการกับเจ้าหน้าที่

1.5 รับใบนัดกิจกรรมบำบัด

1.6 เข้ารับบริการกิจกรรมบำบัด ตามวัน-เวลานัด

image image

2. ผู้ป่วยใน

2.1 แพทย์เจ้าของไข้ตรวจประเมิน และสั่งการบำบัดฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัด

2.2 พยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยประสานงานกิจกรรมบำบัดเพื่อนัดหมายวัน-เวลารับบริการของผู้ป่วย

2.3 ผู้ป่วยรับบริการตามวัน-เวลานัด

เวลาเปิดบริการ

ในเวลาราชการ คลินิกกิจกรรมบำบัด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ คลินิกกิจกรรมบำบัด วันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น.
  คลินิกกิจกรรมบำบัด วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.30 น.

สถานที่ตั้ง ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ตึกกิจกรรมบำบัด ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2591-4242 หรือ 0-2965-9186 ต่อ 6760-