การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนพิการในเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการดูแลผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกระทำกับข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ที่ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bcnr&month=13-09-2012&group=4&gblog=6