คลินิกแก้ไขการพูด

การพูดเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อการสื่อ สารกับผู้อื่น เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ และประสบการณ์การฟื้นฟูทางด้านภาษาและการพูดในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องใน ด้านนี้ ผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นฟูทันที เมื่อแพทย์เห็นสมควรได้รับการฟื้นฟูโดยนักแก้ไขการพูด เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่นได้ และผู้ป่วยมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยในการฝึกภาษาและการพูด พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการฟื้นฟูด้านภาษาและการพูด ซึ่งมีขอบข่ายการให้บริการในผู้ป่วยที่มีปัญหา ดังนี้

 • ผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองมีปัญหาด้านภาษาและการพูด 
 • ผู้ป่วยที่พูดไม่ชัดเจนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • ผู้ป่วยเสียงแหบ เสียงห้าว เสียงลมแทรก
 • ผู้ป่วยพูดติดอ่าง พูดเร็ว พูดรัว
 • ผู้ป่วยหูตึง หูหนวก มีปัญหาด้านการสื่อสาร
 • ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
 • ผู้ป่วยออทิสติก
 • ผู้ป่วยเด็กพูดช้า จากภาวะปัญญาอ่อน สมองพิการ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน

วิธีการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วย

 1. การฝึกพูดแบบเดี่ยว
 2. การฝึกพูดแบบกลุ่ม
 3. การให้คำแนะนำญาติ หรือผู้ปกครองในการฟื้นฟูต่อเนื่องที่บาน

เครื่องมือที่ใช้ในการฟื้นฟู

 • สื่อการสอนพูด
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรมฝึกพูด
 • นักแก้ไขการพูด
 • แบบฝึกหัดสอนพูด

ขั้นตอนการขอรับบริการ

1. ผู้ป่วยนอก

 • พบแพทย์เพื่อตรวจประเมิน
 • นำแฟ้มพร้อมใบสั่งการรักษามาที่ตึกกิจกรรมบำบัดชั้น 2 ห้องฝึกพูด
 • เจ้าหน้าที่นัดคิว วัน/เวลา ให้กับผู้ป่วยที่จะมารับบริการฝึกพูด
 • ผู้ป่วยที่รับใบนัด มาฝึกตามนัด
 • ผู้ป่วยที่รับการฝึกเสร็จแล้วรับใบนัดครั้งต่อไปแล้วกลับบ้านได้

2. ผู้ป่วยใน

 • แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัย และส่งมารับบริการฝึกพูด
 • เจ้าหน้าที่/พยาบาลนัดคิวกับเจ้าหน้าที่ห้องฝึกพูดเพื่อนัดคิววัน/เวลา ในการฝึกให้กับผู้ป่วย
 • ผู้ป่วยที่มีคิวฝึกพูดนำแฟ้มประวัติมาด้วยตามวันเวลาที่นัดเพื่อรับบริการฝึกพูด
 • ผู้ป่วยที่รับบริการเสร็จแล้วกลับหอผู้ป่วยหรือไปฝึกโปรแกรมอื่นๆ ต่อไป


เวลาเปิดบริการ

ผู้ป่วยนอก ให้บริการในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 08.30  12.00 น. 
ผู้ป่วยใน ให้บริการในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30  12.00 น.

ระยะเวลา        ที่ใช้ในการฝึกแต่ละครั้ง ประมาณ 25 - 30 นาที ต่อผู้ป่วย 1 ราย

สถานที่ตั้ง        ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ตึกกิจกรรมบำบัด ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์        0-2591-4242 หรือ 0-2965-9186 ต่อ 6828

 

http://www.snmrc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=11:st&catid=23:2010-06-03-03-36-30&Itemid=1