เนื้อหาหลัก

บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ลำดับที่

 

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือ

 

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้ยืม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

อุปกรณ์สื่อสาร

 

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

 

เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ

 

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

เครื่องสแกนเนอร์

 

เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

 

เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ

 

อุปกรณ์