เนื้อหาหลัก

“กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม” เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถนำ ICT มาใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ได้ อีกทั้งเป็นการช่วยลดช่องว่างและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศต่อไป

http://www.equitable-society.com/training.php?screenId=2&mMenu=train

 

วันที่ หลักสูตร สถานที่
28 ม.ค. 2557 หลักสูตร : การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ในงานประชาสัมพันธ์ ปี 56 นครศรีธรรมราช
25 ม.ค. 2557 หลักสูตร : การจัดทำเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอเพื่อสร้างสรรค์งาน ปี 56 สุราษฎร์ธานี
22 ม.ค. 2557 หลักสูตร : สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ ปี 56 ตาก
13 ม.ค. 2557 หลักสูตร : การจัดทำเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอเพื่อสร้างสรรค์งาน ปี 56 ชลบุรี
7 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : การจัดทำเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอเพื่อสร้างสรรค์งาน ปี 56 เชียงใหม่
10 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ ปี 56 เชียงใหม่
13 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : การเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ปี 56 นครพนม
19 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : การเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ปี 56 เชียงใหม่
13 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ ปี 56 บุรีรัมย์
21 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ ปี 56 พิษณุโลก
11 พ.ย. 2556 หลักสูตร : อบรมวิทยากรอาสาสมัคร (The Trainer) สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ปี 56 กรุงเทพมหานคร
25 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ ปี 56 กำแพงเพชร
8 ม.ค. 2557 หลักสูตร : การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ในงานประชาสัมพันธ์ ปี 56 นครราชสีมา
25 ธ.ค. 2556 หลักสูตร : การจัดทำเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอเพื่อสร้างสรรค์งาน ปี 56 นครศรีธรรมราช
18 พ.ย. 2556 หลักสูตร : อบรมวิทยากรอาสาสมั