เนื้อหาหลัก

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ“มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เป็นมาตรฐานให้ภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ อันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเนื้อหาเอกสารเล่มนี้ กล่าวถึงองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี Recommended Features รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)
 
ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจาก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกําหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ (International Best Practice)
 
ร.ท.หญิงสุนิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (23 เม.ย.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอ โดยให้หน่วยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดำเนินการ ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
 
ร.ท.หญิงสุนิสา กล่าวว่า ให้ สรอ. จดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครอง Domain name ภายใต้ชื่อ “data.go.th” และ “apps.go.th” ในการให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็นศูนย์กลางของ Application ภาครัฐ (Government Application Center) ตามลำดับ และให้เว็บไซต์ของ 7 กระทรวง 1 หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในรายการที่องค์การสหประชาชาติจะทำการตรวจประเมิน ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556.
คณะรัฐมนตรีมีมติ
               ๑. เห็นชอบแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้
                   ๑.๑ ให้หน่วยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดำเนินการ ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
                   ๑.๒ ให้ สรอ. จดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม ภายใต้ชื่อ “data.go.th” และ “apps.go.th” ในการให้บริการเว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็นศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center) ตามลำดับ
                   ๑.๓ ให้เว็บไซต์ของ ๗ กระทรวง ๑ หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในรายการที่องค์การสหประชาชาติจะทำการตรวจประเมินดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
               ๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรให้ สรอ. ทำการประเมินเว็บไซต์ของ ๗ กระทรวง ๑ หน่วยงาน ว่ามีส่วนใดที่จะต้องพัฒนา/ปรับปรุง ตามข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ทันต่อการตรวจประเมินขององค์การสหประชาชาติ ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ เทคโนโลยี ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินฯ ไปพิจารณาดำเนินการ 
               ๓. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานความก้าวหน้าการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง ๑ หน่วยงานดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ 
               ๔. สำหรับภาระงบประมาณที่จะใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทางมาตรฐานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรองรับภารกิจดังกล่าวให้แก่กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับหน่วยงานที่เหลือ ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ตามความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไป
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ (เรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ) โดยผลการสำรวจการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของ ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๕ ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานทั้ง ๗ กระทรวง และ ๑ หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับ Emerging Information Services, Enhance Information Services, Transaction Information Services , Connected Information Services และ Intelligence คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๘., ๑๐.๖๓, ๖.๒๕ และ ๑๓.๗๕ ตามลำดับ สรุปคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๓

 

อ่านเพิ่มเติม