เนื้อหาหลัก

บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕4

ลำดับที่

 

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือ

 

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้ยืม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

อุปกรณ์สื่อสาร

 

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

 

เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ

 

เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

เครื่องสแกนเนอร์

 

เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

 

เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ

 

อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์หรืออักษรเบรลล์

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหน้าจอ

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์

 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำที่มีเสียงอ่าน

โปรแกรมช่วยเดาคำศัพท์ ฯลฯ

 

 

โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ

 

โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ครอบแป้นพิมพ์ ฯลฯ

๑๐

 

ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์