เนื้อหาหลัก

 

ความหมายของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และ การบริการเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงจากที่มีอยู่เดิม นำมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการ ให้สามารถทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้แบบพึ่งพิงตัวเอง (Independent living) หรือพึ่งพิงผู้อื่นน้อยที่สุด และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการ การประยุกต์ใช้และการนำไปปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคในการทำกิจกรรมของผู้พิการ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง

              อุปกรณ์ต่างๆ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งวางจำหน่ายทั่วไป ดัดแปลง หรือผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มเติมดูแลรักษา หรือพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้พิการที่ใช้อุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Low Technology) ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง (Hight Technoloty)

 
การบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง

การให้บริการใด ๆ ก็ตามที่ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงในการเลือกการจัดหา การหาความรู้ และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึง

๑. การตรวจประเมินถึงความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงการประเมินความสามารถหรือศักยภาพในการทำงานในสิ่งแวดล้อมเฉพาะของแต่ละบุคคล

๒. การซื้อ การเช่า หรือการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นสำหรับคนพิการแต่ละบุคคล

๓. การเลือก การออกแบบ การผลิตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับคนพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมาะสม

๔. การประสานงานและการหาความร่วมมือในการให้บริการอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้รักษา นักวิชาชีพ ผู้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. การฝึกหรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละบุคคล หรือครอบครัวของคนพิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งผู้ที่ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ นายจ้างหรือบุคคล อื่น ๆ ซึ่งทำหน้าที่การบริการ การจ้างงาน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของคนพิการแต่ละบุคคล

ลูกบอลควบคุมขนาดใหญ่ (BIGtrack Trackball)

 

 • แทรกบอลเป็นเม้าส์แบบที่มีลูกบอลอยู่ด้าน บนสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพ สามารถใช้แทนเมาส์ปกติ
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เหมาะสำหรับ บุคคลที่ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เมาส์ปกติได้ เช่น มีอาการเกร็ง อ่อนแรง แต่สามารถใช้นิ้วมือหลายนิ้วหรือฝ่ามือได้ คล่องในการปัดลูกบอลขนาดใหญ่ได้ หรือ บุคคลที่แขนหรือขาขาดบางส่วนหรือทั้งหมด แต่สามารถใช้ตอแขน ตอขา หรือส่วนอื่นของ ร่างกายในการปัดลูกบอลขนาดใหญ่ได้ หรือ บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาเพื่อ คีย์บอร์ดขนาดเล็ก (Contacted Keyboard) แป้นคีย์บอร์ดขนาดกว้าง x ยาวที่สุดไม่เกิน 11 นิ้ว x 4½ นิ้ว ลักษณะ เหมือนกับแป้นคีย์บอร์ดบนโน๊ตบุ๊ก มีจำนวนแป้นคีย์บอร์ด มากที่สุด ไม่เกิน 89 คีย์ ไม่มีแป้นตัวเลข ใช้สำหรับบุคคลที่มีอาการเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระดูกผิดรูป เกิดความยากลำบากในการ เคลื่อนไหวแขนและมือในการกดแป้นคีย์ต่างๆ ที่อยู่บนคีย์บอร์ดปกติ จึงต้องใช้คีย์บอร์ดขนาดเล็กเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวแขนและมือไปกด แป้นคีย์ต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ด ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอ ภาพและการกดปุ่มคลิกป้อนข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถเชื่อมกับสวิตซ์ได้

 

 

ตัวแทนจำหน่าย

 

1. ร้าน พลกร (PALAKORN)
95/8 ม.6 หมู่บ้านจตุพิธพร ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 โทรศัพท์ : 0-2814-1138 โทรสาร : 0-2814-1139

 

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=125:-bigtrack-trackball-&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41

สวิตซ์เดี่ยวกดติดปล่อยดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

 

 • สวิตซ์เดี่ยวกดติดปล่อยดับรูปทรงกลมที่มี ขนาดหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการ เคลื่อนไหวหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่สามารถ ใช้นิ้วมือ หรือส่วนอื่นของร่างกายในการกดสวิตซ์ แบบกดติดปล่อยดับที่ต้องกดสวิตซ์ค้างไว้ เพื่อ ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตซ์เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 • ใช้เชื่อมต่อกับเม้าส์ดัดแปลง แทนการกดปุ่ม ป้อนข้อมูลของเม้าส์ เช่น คลิ๊กซ้าย/คลิ๊กขวา หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ บนเม้าส์

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=126:-45-25-&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41

สวิตซ์เดี่ยวกดติดกดดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

 

 • สวิตซ์เดี่ยวกดติดกดดับที่มีขนาดหน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ที่สามารถใช้นิ้วมือ หรือส่วนอื่นของร่างกายในการกดสวิตซ์แบบ กดติดกดดับที่ไม่ต้องกดสวิตซ์ค้างไว้ เพื่อป้อน ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์หรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตซ์เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่างๆ
 • ใช้เชื่อมต่อกับเม้าส์ดัดแปลง แทนการกดปุ่ม ป้อนข้อมูลของเม้าส์ เช่น การกดปุ่มคลิ๊กซ้ายค้างไว้สำหรับใช้ในกรณีลากแถบสีบนข้อความ หรือการย่อขยายรูปภาพ เป็นต้น
 • ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตซ์เพื่อควบคุม แทนการใช้เม้าส์ หรือคีย์บอร์ดที่ต้องการกดปุ่มข้อมูลค้างไว้

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=127:-45-25-&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41

โทรศัพท์บ้านขยายเสียงได้ 20 เดซิเบล และมีปุ่มด่วนที่ใส่ภาพได้ (P300 Amplified Photo Phone by Ameriphone)

 

 • โทรศัพท์บ้านที่สามารถกำหนดเบอร์คนสำคัญโดยใส่รูปแทนเบอร์ได้ 9 คนเพื่อเอื้อให้คนพิการ ทางสติปัญญาใช้โทรศัพท์ได้สะดวก โดยแค่กดที่รูปคนที่ต้องการโทรถึง
 • สามารถปรับความดังเสียงของผู้ที่โทรเข้าได้ถึง 20 เดซิเบล และปรับเสียงเรียกเข้าที่ตัวเครื่องให้ดังได้ถึง 75 เดซิเบล
 • มีแป้นปุ่มกดและตัวเลขมีขนาดใหญ่สะดวกต่อการมองเห็นและสามารถใช้งานได้ง่าย
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟังได้
 • มีสัญญาณแสงเมื่อมีสายเรียกเข้า

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=119:-20-p300-amplified-photo-phone-by-ameriphone&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41