เนื้อหาหลัก

ความหมายของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และ การบริการเทคโนโลยี

สิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นหรือดัดแปลงจากที่มีอยู่เดิม นำมาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการ ให้สามารถทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้แบบพึ่งพิงตัวเอง (Independent living) หรือพึ่งพิงผู้อื่นน้อยที่สุด และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการ การประยุกต์ใช้และการนำไปปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคในการทำกิจกรรมของผู้พิการ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง

              อุปกรณ์ต่างๆ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งวางจำหน่ายทั่วไป ดัดแปลง หรือผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มเติมดูแลรักษา หรือพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้พิการที่ใช้อุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Low Technology) ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง (Hight Technoloty)


การบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

การบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง
               การให้บริการใด ๆ ก็ตามที่ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงในการเลือกการจัดหา การหาความรู้ และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมไปถึง

               ๑. การตรวจประเมินถึงความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงการประเมินความสามารถหรือศักยภาพในการทำงานในสิ่งแวดล้อมเฉพาะของแต่ละบุคคล

               ๒. การซื้อ การเช่า หรือการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นสำหรับคนพิการแต่ละบุคคล

               ๓. การเลือก การออกแบบ การผลิตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับคนพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เหมาะสม

               ๔. การประสานงานและการหาความร่วมมือในการให้บริการอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้รักษา นักวิชาชีพ ผู้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                ๕. การฝึกหรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละบุคคล หรือครอบครัวของคนพิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งผู้ที่ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ นายจ้างหรือบุคคล อื่น ๆ ซึ่งทำหน้าที่การบริการ การจ้างงาน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของคนพิการแต่ละบุคคล

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


          อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งวางจำหน่ายทั่วไป ดัดแปลง หรือผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มเติมดูแลรักษา หรือพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้พิการที่ใช้อุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Low Technology) ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูง (Hight Technoloty)


         ♥ อุปกรณ์ช่วยในการดำรงชีวิตประจำวัน (Daily Living Aids)

         ♥ 
เครื่องช่วยจัดท่าทางและที่นั่ง (Positioning and Seating)

         ♥ อุปกรณ์พละศึกษาและนันทนาการ(Physical and Recreation Aids)

         ♥ อุปกรณ์ช่วยในการเขียน (Writing Aids)

คันโยกควบคุม Roller II Joystick

คลิ๊กซ้าย คลิ๊กขวา และการลากค้าง สีที่ แตกต่างกันของแต่ละปุ่มจะเป็นสีเดียวกับ พอร์ตที่ใช้ต่อเชื่อมกับสวิตซ์ที่อยู่ด้านหลัง เมื่อ มีการใช้ปุ่มลากจะมีแสงวาวปรากฎขึ้น อุปกรณ์ มีคีย์การ์ดที่เป็นกรอบพลาสติกใสครอบไว้ เพื่อให้ช่วยให้ผู้ใช้งานกดปุ่มต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับผู้ไม่สามารถใช้มือในการควบคุมการใช้เม้าส์ปกติได้ เช่น มีอาการเกร็ง อ่อนแรง แต่สามารถใช้มือจับ ปัด หรือเกี่ยวก้านโยกเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพเพื่อกดปุ่มป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=96:-roller-ii-joystick-&catid=35:2011-12-08-06-43-31&Itemid=41

คันโยกควบคุม Roller Plus Joystick

 

  • เป็นอุปกรณ์นำข้อมูลเข้ารูปแบบหนึ่งของ คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นคันโยกบนฐาน ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของ Cursor หรือ Pointer บนจอภาพ คันโยกควบคุมมีลักษณะ เป็นแท่งยาวที่สามารถโยกได้ ออกแบบให้ใช้ โดยใช้มือหรือการควบคุมโดยใช้ปาก
  • Roller Plus Joystick มีปุ่มกด 6 ปุ่ม สำหรับคลิ๊กซ้าย คลิ๊กขวา ดับเบิ้ลคลิ๊ก การลากค้าง การบังคับลูกศรขึ้นลงแนวดิ่ง การบังคับเคลื่อนแนวขวาง และการบังคับ ระดับความเร็วของลูกศร เมื่อมีการใช้ปุ่มลาก จะมีแสงวาวปรากฎขึ้น
  • อุปกรณ์มีคีย์การ์ดที่เป็นกรอบพลาสติกใส ครอบไว้ เพื่อให้ช่วยให้ผู้ใช้งานกดปุ่มต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับผู้ไม่สามารถ ใช้มือในการควบคุมการใช้เม้าส์ปกติได้ เช่น มีอาการเกร็ง อ่อนแรง แต่สามารถใช้มือจับ ปัด หรือเกี่ยวก้านโยกเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกศรบนจอภาพเพื่อกดปุ่มป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=95:-roller-plus-joystick&catid=35:2011-12-08-06-43-31&Itemid=41

Roller Joystick Alternative Handle แบบ Soft Sponge

อุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคันโยกควบคุมที่เป็นแบบ ทรงกลม ทำจากวัสดุฟองน้ำที่มีความอ่อนนุ่ม คนพิการสามารถเลือกการใช้งานตามลักษณะการ เคลื่อนไหวของอวัยวะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=97:roller-joystick-alternative-handle--soft-sponge&catid=35:2011-12-08-06-43-31&Itemid=41