เนื้อหาหลัก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ เพื่อให้การสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูใน 4 ด้าน ได้แก่ การแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
 
1. การสงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์
โดยจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยชราที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือได้รับการดูแลไม่เหมาะสม รวมถึงผู้พิการที่ขอเข้าพักอาศัยเป็นชั่วคราว เพื่อเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีสถานสงเคราะห์คนพิการ จำนวน 10 แห่ง ให้บริการดูแลในด้านปัจจัย 4 จัดกิจกรรมนันทนาการ และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพและสังคม ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านร่ายกาย และจิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า 
 
2. การฝึกอาชีพคนพิการในศูนย์ฝึกอาชีพฯ และในชุมชน
โดยจัดฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในสาขาวิชาชีพ 32 สาขา เป็นหลักสูตรระยะยาว จำนวน 10 สาขา อาชีพระยะสั้นจำนวน 22 สาขา อาทิ ช่างตัดเสื้อบุรุษ สตรี ช่างซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไซด์ ช่างตัดผม ช่างถม ช่างศิลป หัตถกรรม พนักงานพิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยให้การฝึกอาชีพภายในศูนย์และภายในชุมชน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาอาชีพ จำนวน 1 แห่ง รวม 9 แห่ง 
 
2.1 ฝึกอาชีพคนพิการ ในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จำนวน 9 แห่ง โดยประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ และรับคนพิการเข้าฝึกอาชีพ โดยให้ฝึกอาชีพทั้งภายในศูนย์ และชุมชุน นอกจากบริการที่จัดให้คนพิการดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้สนับสนุนให้คนพิการที่กำลังฝึกอาชีพ ได้รับรับการศึกษาสายสามัญ โดยประสานกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งคนพิการที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ ฯ จะได้รับวุฒิบัตรทั้งสายวิชาชีพของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสายสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้คนพิการได้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถานศึกษาวิชาชีพของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับคนปกติ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้บริการ รวมถึงให้บริการแนะแนวงานอาชีพแก่คนพิการ
 
2.2 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์ ) จัดตั้งขึ้นในปี 2526 ซึ่งเป็นการจำลองรูปแบบการดำเนินงานของสถานประกอบการจำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการที่สำเร็จฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จากศูนย์ฝึกอาชีพทั้งของรัฐและเอกชนแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากมีสภาพความพิการมาก หรือยังขาดทักษะในการทำงานเข้ารับการฝีกทักษะเพิ่มเติม 
 
3. การสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมีกิจกรรมการดำเนินการ ดังนี้
3.1 การสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการและกายอุปกรณ์ เพื่อให้คนพิการสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และมีเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหวและเดินทาง 
3.2 การสนับสนุนเงินสงเคราะห์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

สามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ที่นี่

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

๑. มาตรการภาษีเพื่อผู้ดูแลคนพิการ

  รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการหรือทุพพลภาพ โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตร    บุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบุคคลอื่นที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแล ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ สามารถนำค่าอุปการะเลี้ยงดูบุคคลดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันเป็นการสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ ได้คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท
   ผู้ดูแลคนพิการ คือ บุคคลที่มีชื่อระบุอยู่ในบัตรประจำตัวคนพิการ ว่าเป็น ผู้ดูแลคนพิการ และต้องให้การอุปการะดูแลคนพิการคนนั้นจริงๆ  

๒. มาตรการภาษีเพื่อเจ้าของสถานประกอบการและภาคเอกชนอื่น

 ให้นายจ้างที่รับคนพิการเข้าทำงานตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด สามารถนำรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานพิการไปลดหย่อนภาษีได้ ร้อยละ ๑๐๐

 

สิทธิประโยชน์ขององค์กรด้านคนพิการ

การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

            องค์กร “ของ” คนพิการ หมายถึง องค์กรที่มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นสมาชิกและเป็นกรรมการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด ตลอดจนมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการด้วย

            องค์กร “เพื่อ” คนพิการ หมายถึง องค์กรที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจการหลักเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมิใช่หน่วยงานภาครัฐ

            เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรด้านคนพิการ ซึ่งเป็นองค์กรของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบ ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และมีกลไกเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการที่มีความยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาองค์กรด้านคนพิการให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ               

            องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีสิทธิได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนด

            องค์กรด้านคนพิการ สามารถติดต่อขอเข้ารับการตรวจประเมินได้ โดยเตรียมเอกสารประกอบการ ยื่นคำขอรับรอง ได้แก่

            - ใบสมัคร

            - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

            - แผนที่ตั้งขององค์กรที่ขอ

            - สำเนาใบสำคัญแสดงการจัดตั้งองค์กร

            - เอกสารการประเมินตนเอง

            - เอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน

            กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ    

            ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวั

สิทธิประโยชน์ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัว


๑. บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  บริการให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมาย   กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ โดยกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการรายละ ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ย
 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
  ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด

๒. การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

  ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างให้แก่คนพิการที่มีฐานะยากจน และไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามมาตรา ๒๐(๕) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ โดย
  - การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย              
  - ให้ความรู้ทางกฎหมาย 
  - การจัดทำนิติกรรมสัญญา       
  - การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ 
  - การจัดหาทนายความ 
  - การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในทางคดี
 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด

๓. การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  
   การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คือ การปฏิบัติที่แตกต่างกัน การกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือการลำเอียง               จากเหตุแห่งความแตกต่าง ของ เพศ อายุ ศาสนา ภาษา สภาพความพิการ ฯลฯ รวมถึงการกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดที่กระทบต่อคนพิการ แม้จะไม่ตั้งใจ แต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการเสียประโยชน์ ก็ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
  คนพิการที่ได้รับความเสียหาย หรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต          คนพิการแห่งชาติให้มีคำสั่งเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัตินั้นได้
 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
  ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด

๔. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

  ให้บริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยของคนพิการเอง เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ การติดตั้งราวจับ การปรับพื้นผิวทางเดิน ฯลฯ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่คนพิการอาศัยอยู่เป็นหลัก
 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด

๕ . การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ

  จัดให้บริการผู้ช่วยคนพิการ (PA : Personal assistant) ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้ หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ (คนพิการที่มีบัตรประจำตัว มีสิทธิร้องขอให้มี ส่วนใหญ่จะเป็นคนพิการที่มีความพิการรุนแรง)

๖. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ให้หน่วยงานราชการสำรวจและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงได้ โดยเริ่มจากโรงพยาบาล     ต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบทุกประเภท      ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๕๔๘ 
  สำหรับ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสถานีตำรวจ ต้องจัดทำสิ่งอำนวย ความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๔

๗. การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ
  - รถไฟฟ้า BTS ฟรีลอยฟ้า ให้ขึ้นฟรี ๗ สถานี ได้แก่ หมอชิต สยาม ช่องนนทรี อโศก อ่อนนุช กรุงธนบุรี และวงเวียนใหญ่  
  - รถไฟฟ้า MRT ฟรีใต้ดิน ให้ขึ้นฟรีทุกสถานี
 - การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า ลดค่าโดยสารคนพิการ ๕๐% ลดค่าโดยสารให้ผู้ดูแลคนพิการ ๒๕% และต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการจากสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ให้เฉพาะเส้นทางการบินในประเทศ
  - ขสมก. (รถพัดลม) ลดค่าโดยสารครึ่งราคาให้เฉพาะคนตาบอด
  - บขส. ลดค่าโดยสารครึ่งราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ให้เฉพาะคนตาบอด

๘. สิทธิคนพิการทางการแพทย์
คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และลงทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองผู้พิการ) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ ได้แก่ 
   - การตรวจวินิจฉัย 
  - การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  - การตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นตามสิทธิ 
  - การแนะแนวให้คำปรึกษา 
  - บริการเป็นรายกรณี เช่น การให้ยา เวชภัณฑ์ การศัลยกรรม กายภาพบำบัด พยาบาลจิตเวช อรรถบำบัด รวมถึงกรณีการจัดหา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เป็นต้น 
  คนพิการสามารถติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ ได้ที่สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลในกำกับของรัฐ สถานพยาบาลรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิของคนพิการ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้

๙. สิทธิคนพิการทางการศึกษา

  มีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่ม เข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
  ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้    การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
 ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อจัดซื้อ จัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยี สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสม
 สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย

๑๐.สิทธิคนพิการทางอาชีพ
๑๐.๑ มีการจัดบริการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับคนพิการในภูมิภาคต่างๆ ให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่างๆ หลักสูตรละ ๖ เดือน - ๑ ปี เพื่อเพิ่มโอกาสแก่คนพิการให้ได้รับประโยชน์ตามสิทธิของตนเองเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป คนพิการที่เข้ามาฝึกอาชีพได้มีการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย ตามที่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพถนัด จำนวน ๙ แห่ง ดังนี้
   ๑. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี
   ๒. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 
   ๓. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น 
   ๔. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช 
   ๕. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน-เผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
   ๖. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
   ๗. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
   ๘. ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบฯ ลพบุรี
   ๙. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
 ๑๐.๒  บริการฝึกอาชีพร่วมกับบุคคลทั่วไป โดยขอรับบริการได้ที่โรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ 
๑๐.๓ บริการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบุคคลทั่วไป  โดยขอรับบริการได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๑ - ๑๒ มีการให้บริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน  การฝึกยกระดับฝีมือ การฝึกเสริมทักษะ และให้คำปรึกษา/แนะนำการพัฒนาหลักสูตร
๑๐.๔ บริการจัดหางานให้คนพิการ โดยขอรับบริการได้ที่ หน่วยงานในสังกิดกรมการจัดหางาน ได้แก่ สำนักงานจัดหางานกรมการจัดหางาน 9 พื้นที่ (กรุงเทพฯ ) และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกหวัด
๑๐.๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน(ปทุมธานี) ได้จัดทำหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ โดย การเตรียมเข้าทำงาน (Work Preparation) การฝึกอาชีพ (Vocational Training)

๑๑. มาตรการภาษีเพื่อคนพิการ
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่คนพิการ อันจะทำให้คนพิการมีเงินเพื่อใช้ดำรงชีพเพิ่มขึ้น  
  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คนพิการ โดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย และมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาทในปีภาษีนั้น

๑๒.เบี้ยความพิการ
 คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ เดือนละ ๕๐๐ บาทตลอดชีพ  
ในกรุงเทฯ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่มีภูมิลำเนาอยู่  ในส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่

๑๓. เงินสงเคราะห์คนพิการในครอบครัว
 เงินสงเคราะห์คนพิการในครอบครัว เป็นเงินหรือสิ่งของ ในกรณีที่มีคนพิการอยู่ในความอุปการะ หรือเป็นคนพิการที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
  ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด

๑๔. บริการดูแลคนพิการในสถานสงเคราะห์ 
 บริการดูแลคนพิการในสถานสงเคราะห์ สำหรับคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม โดยติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
  ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด

๑๕. บริการล่ามภาษามือ
 บริการล่ามภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย มีสิทธิยื่นคำขอเพื่อขอรับบริการล่ามภาษามือในกรณีต่างๆ ได้แก่ การใช้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยาย โดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นผู้จัด ซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย
 กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
  ต่างจังหวัด ติดต่อที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด

๑๖. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ โดย
๑. หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ต้องจัดให้ข้อมูลข่าวสารการสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสื่อสาร ที่อยู่ในควบคุมดูแล อยู่ในรูปแบบ วิธีการ หรือช่องทางที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
     หากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลแก่คนพิการโดยดัดแปลง ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท
๒.  บริการให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
      ๒.๑  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์
   ๒)  อุปกรณ์สื่อสาร
      ๒.๒  เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษา
   ๑)  เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ
   ๒)  เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   ๓)  เครื่องสแกนเนอร์
   ๔)  เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
   ๕)  เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ
   ๖)  อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง
๓.  บริการการให้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
       ๑)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลสื่อพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์หรืออักษรเบรลล์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
   ๒)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหน้าจอ
   ๓)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์
   ๔)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ
   ๕)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ
   ๖)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำที่มีเสียงอ่าน โปรแกรมช่วยเดา คำศัพท์ ฯลฯ 
   ๗)  โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ
   ๘)  โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
   ๙)  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ครอบแป้นพิมพ์ ฯลฯ
   ๑๐)  ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

       คนพิการที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอยืมหรือขอรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารดังกล่าว ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
 - ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - ในภูมิภาค  ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานสถิติจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 - หน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำหนด

๑๗. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามมาตร ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้แก่
 - การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ
 - การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
 - สิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใดๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพิ่มเติมสำหรับสัตว์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่า