เนื้อหาหลัก

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ : กฎหมายและวิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”
โดย  ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 
 
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เราจึงได้พบว่ามีมาตรการทางกฎหมายซึ่งไม่เคยมีในกฎหมายไทยเรื่องอื่นๆ ปรากฏมาก่อนซึ่งเป็นจุดเด่นของกฎหมายฉบับนี้
เรื่องแรก คือ การป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความพิการ  
เรื่องที่ ๒ คือ มาตรการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการทำงานให้แก่คนพิการ  
เรื่องที่ ๓  คือ มาตรการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เหมาะสมที่จะให้คนพิการมีโอกาสใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกันกับคนทั่วไป   
เรื่องที่ ๔  การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Attachments:
Download this file (article-rights.doc)article-rights.doc[ ]197 kB
ความสำเร็จของการใช้กฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมกันในโอกาสของคนพิการในการมีงานทำขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการและระบบสัดส่วนการจ้างงานคนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล จริงอยู่ ในหลายประเทศใช้
มาตรการการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการเป็นหลักในการสร้างความเท่าเทียมกันในโอกาสของคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ความเสมอภาคในโอกาสของการมีงานทำและไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรร