เนื้อหาหลัก

อยากให้เปลี่ยนความคิดเป็น “คนทุกคนต้องอยู่ร่วมกันและการมีสิ่งอำนวยความสะดวก

เช่น ห้องน้ำ มิใช่เพื่อคนพิการเท่านั้น ผู้สูงอายุ และทุกคนก็สามารถใช้ร่วมกันได้ ทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน

 

คุดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึง“โครงการต้นแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”  ซึ่งเป็นนวตกรรมของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ด้วยความปรารถนาที่ต้องการเห็นคนพิการและคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และสร้างเป็นศูนย์ต้นแบบ ครบวงจร ให้สถานที่ต่างๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ทางลาด และการปรับสภาพแวดล้อมให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง โดยได้ดำเนินการนำร่อง ใน ๔ ภูมิภาค  ได้แก่ แห่งแรกที่วัดประมวลราษฎร์ หรือวัดละกาย  อ.จอหอ  จ.นครราชสีมา แห่งที่สองที่วัดฉลอง หรือวัดแช่ม อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างรู้จักกันดีในภาคใต้  แหล่งที่๓  ที่บ่อน้ำพุร้อน อบต.แม่กาลา อ.แม่สอด จ.ตาก  เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนพิการสามารถลงไปน้ำพุร้อนได้ และแหล่งที่สุดท้าย คือที่ วัดหลวงพ่อดำ อบต.ตะค้ำเอง จ.กาญจนบุรี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิและสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันดี คนไทยชอบไปกราบไหว้บูชา สำหรับงบสนับสนุนแห่งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ห้างร้าน เอกชน และวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นศูนย์ต้นแบบ ๔ ภาค” และเป็นที่ดูงานของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป  เป็นศูนย์บูรณาการที่ทุกกลุ่มไม่เฉพาะคนพิการมาใช้ได้ โดยมีทางลาด ห้องน้ำ การปรับสถานที่ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง

หากมีการจัดจัดปรับสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการจะได้ไปท่องเที่ยวได้ สามารถใช้ห้องน้ำ ทางลาด ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวมักไม่มี ห้องน้ำแคบคนพิการเข้าไปใช้ไม่ได้ สมาคมฯ จึงได้เข้าไปนำร่อง   เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งการจัดปรับสภาพแวดล้อมและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่เฉพาะคนพิการเท่านั้น เช่น ห้องน้ำ เราต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่า “ห้องน้ำคนพิการ”  ไม่ใช่ต้องเป็นคนพิการถึงจะเปิดให้เข้าใช้  เราเปิดเพื่อต้องการต้อนรับทุกคน ไม่ใช่สร้างเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

            ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนพิการ และผู้สูงอายุจำนวนมากแต่มักจะถูกไม่พูดถึง ซึ่งมีคนพิการนับล้านคนที่จดทะเบียน และผู้สูงอายุกว่า ๗ ล้านคน ทั่วประเทศ โดยมีจำนวนไม่น้อยต้องใช้รถเข็น  ที่ผ่านมามักเป็นกลุ่มที่ถูกตกสำรวจนึกถึงแต่คนทั่วไปที่มีศักยภาพเท่านั้น ถ้าลูกหลานได้พาผู้สูงอายุเหล่านี้ออกสู่สังคมภายนอกหรือไปท่องเที่ยว ก็จะไม่สะดวกในการเดินทางหรือเข้าไปท่องเที่ยว จึงขอวิงวอนให้ทุกหน่วยงานได้ ถ้ามีการจัดปรับสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลเหล่านี้ ให้ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ ไม่ใช่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้น  “อยากให้เปลี่ยนความคิดเป็น “คนทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน และการมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ มิใช่เพื่อคนพิการเท่านั้น ผู้สูงอายุ และทุกคนก็สามารถใช้ร่วมกันได้ ทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน

คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  จังหวัดเชียงใหม่ 

  1. นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 
  2. วัดเชียงมั่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
  3. วัดต้นเกว๋น อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  4. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  5. เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
  6. น้ําพุร้อนสันกําแพง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
  7. ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
  8. วนอุทยานแห่งชาติน้ําตกบัวตอง น้ําพุเจ็ดสี อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
  9. พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
  10. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
คู่มือท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเส้นทาง กรุงเทพ - เชียงใหม่และเชียงราย
เส้นทาง กรุงเทพ - นครราชสีมาและนครพนม
เส้นทาง กรุงเทพ - นครปฐมและกาญจนบุรี
เส้นทาง กรุงเทพ - ชลบุรีและระยอง
เส้นทาง กรุงเทพ - นครศรีธรรมราชและสงขลา