เนื้อหาหลัก

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1. วัดธรรมมงคล 
สถาบันพลังจิตตานุภาพ (ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ) 
เลขที่ 132 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 
โทร./โทรสาร 0-2311-1387, 0-2741-7822, 0-2332-4145 

พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) 
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล 


2. วัดอินทรวิหาร 
อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ถ.วิสุทธิกษัตริย์ 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 
โทร. 02-628-5550-2 โทรสาร 02-282-8429 

พระราชรัตนาภรณ์ (ทองสืบ สจจสาโร น.ธ.เอก ป.ธ.3) 
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และเจ้าคณะเขตพระนคร 


3. วัดแก้วโกรวราราม 
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 


4. วัดถ้ำเสือวิปัสสนา 
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ ประธานสงฆ์ 


5. วัดป่าสุนันทวนาราม 
บ้านท่าเตียน ต.ไทรโยค 
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาส 


6. วัดประชานิยม 
(ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม วัดประชานิยม) 
เลขที่ 84 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ 
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 
โทรศัพท์ 043-822-274 

พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) 
เจ้าอาวาสวัดประชานิยม, เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) 
ประธานอำนวยการก่อตั้งและอุปถัมภ์ศูนย์เผยแผ่พุทธธรรม 


7. วัดไทรงาม 
ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 


8. วัดเด่นสะเดา 
บ้านเด่นสะเดา ต.คลองขลุง 
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 


9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 
(สาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) 
เลขที่ 6 หมู่ 25 บ้านเนินทาง 
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 043-237-786, 043-323-7790, 081-471-2013 

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) 
ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 


10. วัดป่าแสงอรุณ 
เลขที่ 449 หมู่ 9 บ้านเลิงเปือย (แอวมอง) 
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043-221-132 

พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) 
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ และเจ้าคณะภาค 9 (ธ) 


11. วัดเขาสุกิม 
หมู่ 12 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 
โทร. 08-9931-5544, 08-1456-8384, 
08-1861-8736, 08-9226-6251 

พระญาณวิลาส (บุญ สิริปญฺโญ) 
เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมในปัจจุบัน 

พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) 
อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม ปัจจุบันมรณภาพแล้ว 


12. วัดวิเวกอาคม 
ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 


13. วัดพนมพนาวาส 
ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 


14. วัดเนื่องจำนงค์ 
(ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี) 
หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 
โทร. 038-485-378, 089-406-5134 

พระครูสิริปัญญาวัฒน์ (พระมหาสง่า ปญฺญาวฑฺฒโน) 
เจ้าอาวาสวัดเนื่องจำนงค์ 


15. วัดศรีวนาราม 
เลขที่ 88 หมู่ 6 ต.บางละมุง 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทรศัพท์ 038-241-370 

พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (พระอาจารย์คำนึง สิริภทฺโท) 
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม 


16. วัดสระไม้แดง 
หมู่ 16 บ้านสระไม้แดง 
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 
โทรศัพท์ 056-424-200 

พระครูศรีพัฒนชัย เจ้าอาวาส 


17. วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม 
ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 
โทรศัพท์ 056-451-050 

พระราชสิริชัยมุนี 
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม 
และเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท 


18. วัดโคกโตนด 
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโคกโตนด 
หมู่ 3 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 
โทรศัพท์ 056-438-116 

พระครูวิบูลย์ชยาภรณ์ เจ้าอาวาส 


19. วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) 
ต.กุดชุมแสง อ.หนอบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 
โทร. 044-829-048, 081-760-4886 

พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิรโต) 
เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) 


20. วัดเทพประดิษฐาราม 
หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 
โทรศัพท์ 077-547-066 

พระครูสุธรรมประกาศ (สีลเตโช) เจ้าอาวาส 


21. วัดถ้ำขวัญเมือง 
หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
โทรศัพท์ 077-532-078 

พระครูสุธรรมวีราจารย์ (สมใจ ธมฺมสโร) 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง 


22. วัดพระธาตุดอยก่องข้าว 
บ้านห้วยกีด ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 


23. วัดถ้ำผาจม 
ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 
โทรศัพท์ 053-731-415 , 053-733-129 

พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม 


24. วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) 
เลขที่ 135 หมู่ 10 ถ.สุเทพ 
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. 053-811-100, 053-810-270 

พระครูสุคันธศีล 
เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ และเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 2 


25. วัดตโปทาราม (ร่ำเปิง) 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50250 
โทรศัพท์ 053 -278 620 ต่อ 0 

พระครูภาวนาวิรัช (สุพัน อาจิณฺณสีโล) 
เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง) 


26. วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) 
หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 
โทรศัพท์ 039-511-918 

พระเทพมุนี เจ้าอาวาส 


27. วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) 
ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 
โทร. (039) 595-080, 081-650-8957 

พระวินัยธรเสรี ธมฺมานนฺโท เจ้าอาวาส 


28. วัดตันตยาภิรม 
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

พระวิสุทธิศีลาภรณ์ เจ้าอาวาส 


29. วัดนิโครธาราม 
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

พระครูปัญญาวราภิยุต เจ้าอาวาส 


30. วัดวังตะกู 
เลขที่ 53 หมู่ 2 ซ.วัดวังตะกู ถ.มาลัยแมน 
ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพท์ 0-3426-1559 

พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) 
เจ้าอาวาสวัดวังตะกู 


31. วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร 
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

พระราชสุธรรมเมธี (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ 


32. วัดห้วยจระเข้ 
เลขที่ 447 ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทร. 0-34258-739, 08-1364-8928 


33. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทร. 02-441-9009, 02-441-9012-3 


34. วัดมรุกขนคร (ร้าง) 
หมู่ 7 บ้านดงขวาง ต.ดอนนางหงส์ 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 

พระราชธีราจารย์ (สำลี ป.ธ.5) เจ้าอาวาส 


35. วัดป่าสาลวัน 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-254-402, 081-967-1435, 081-955-2125 

พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่มบารมี) 
เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย อดีตเจ้าอาวาส 


36. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว) 
ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 
โทรศัพท์ (044) 361-667, 361-668 

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใส) 
เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม 
และเจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธรรมยุต) 

พระญาณสิทธาจารย์ (สิงห์ สุนทโร) 
หรือหลวงปู่เมตตาหลวง อดีตเจ้าอาวาส 


37. วัดเทพาลัย 
เลขที่ 234 หมู่ 9 ต.เทพาลัย 
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 
โทรศัพท์ 044-754-691 

พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ) 
เจ้าอาวาสวัดเทพาลัย 


38. วัดประมวลราษฎร์ 
บ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 

พระครูสุนทรคุณวัตร (ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาส 


39. วัดคลองตาลอง 
หมู่ 1 บ้านคลองตาลอง ต.ปากช่อง 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 

พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาส 


40. วัดชายนา 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 


41. วัดพรหมคีรี 
ต.ตอหนอง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 


42. วัดเสมาเมือง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทร. 075-310-994, 075-340-451 

พระสิริคณาภรณ์ (หลวงพ่อสังคม) 
เจ้าอาวาสวัดเสมาเมือง 
และรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 


43. วัดคีรีวงศ์ 
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 056-222-009, 056-226-199 
โทรสาร 056-312-175 

พระวิกรมมุนี (บุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.๕) 
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ 


44. วัดสระโบสถ์ 
หมู่ 1 บ้านสระโบสถ์ ต.ดอนคา 
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 


45. วัดละหาร 
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
โทร. 02-571-7415, 02-920-3709 

พระราชนันทมุนี (หลวงพ่อสำรวย) เจ้าอาวาส 


46. วัดสวนแก้ว 
หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 
โทร. 02-595-1444, 02-595-1945-7 
โทรสาร 02-595-1222 

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) 
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 


47. วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ 
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร. 02-538-8845 

พระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) 
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ 


48. วัดพระธาตุแช่แห้ง 
หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ต.ม่วงติ๊ด อ.เมือง จ.น่าน 

พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ ณ น่าน) 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง 


49. วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร 
หมู่ 13 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง 
อ.เมือง จ.น่าน 55000 
โทร. 054-710-038 

พระเทพนันทาจารย์ (หลวงพ่อมนต์ คุณทาโร) 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ และเจ้าคณะจังหวัดน่าน 


50. วัดป่าสตึกพัฒนาราม 
ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31110 
โทร. 08-1877-7132 


51. วัดซอยสามัคคี 
ศูนย์วิปัสนาธรรมสุขใจ 
หมู่ 8 บ้านซอยสามัคคี ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์ 02-536-5284 

พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (สมนึก เตชธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี 


52. วัดปัญญานันทาราม 
เลขที่ 1 หมู่ 10 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โทรศัพท์ 0-2904-6101 ถึง 2 
โทรสาร 0-2904-6065 

พระครูสีลวัฒนาภิรม (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาส 

พระพรหมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) 
ประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม 


53. วัดธรรมรังสี 
หมู่ 2 ต.สามกระทาย 
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 
โทรศัพท์ 032-688-864 

พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรตโน) เจ้าอาวาส 


54. วัดบางกระเบา 
ถ.สายบ้านสร้าง-บางแตน ต.บางกระเบา 
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 

พระราชภัทรธาดา 
เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา และเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี 


55. วัดบางคาง 
ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 
โทรศัพท์ 037-214-665 

พระครูสุนทรธรรมปยุต เจ้าอาวาส 


56. วัดมะกรูด 
บ้านมะกรูด ต.มะกรูด 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 
โทรศัพท์ 073-421-275 

พระครูนวการโสภณ 
เจ้าอาวาสวัดมะกรูด และเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ 


57. วัดมุจลินทวาปีวิหาร 
ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 
โทรศัพท์ 073-437-502 

พระพิพัฒน์สมณคุณ เจ้าอาวาส 


58. วัดมเหยงคณ์ 
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ 
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 035-242-892, 035-244-335 

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) เจ้าอาวาส 


59. วัดสีกุก 
หมู่ 2 บ้านสีกุก ต.น้ำเต้า 
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 

พระครูชินธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส 


60. วัดศรีโคมคำ 
ต.เวียง อ.เมือง จ.พระเยา 56000 
โทร. 054-411-496 

พระธรรมวิมลโมลี (ครูบาปวง ธมฺมปญฺโญ) 
เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ 


61. วัดดอยกู่ไก่แก้ว 
ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 
โทร. 054-420-117 

พระครูวิบูลสารนิเทศก์ เจ้าอาวาส 


62. วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) 
หมู่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 
โทรศัพท์ 056-641-230 

พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (พระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ) 
เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) 


63. วัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน 
เลขที่ 289/2 หมู่ที่ 3 
ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 055-248-556 , 055-244-556 

พระครูสันติจันคุณ (หลวงพ่อบุญมี จันทูปโม) 
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน 


64. วัดเสนาสน์ 
เลขที่ 128 หมู่ 1 บ้านสวนป่าน ต.ท่างาม 
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 
โทร. 055-358-338, 089-960-8956 

พระครูพิเศษพัฒนาพิธาน เจ้าอาวาส 


65. วัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี) 
เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 
โทรศัพท์ 056-781-584 

พระครูจันทพัชรากร จนฺทูปโม (ทวี จนฺทูปโม) 
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ใต้ (สวนมหาบารมี) 


66. วัดประชานิมิต 
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 
โทรศัพท์ 056-791-137 


67. วัดทุ่งกวาว 
หมู่ 1 บ้านทุ่งกวาว ต.ทุ่งกวาว 
อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
โทรศัพท์ 0-5451-1944 

พระราชวิสุทธี เจ้าอาวาส 


68. วัดพระธาตุช่อแฮ 
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ 
ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
โทร. (054) 599-209 แฟกซ์ (054) 633-248 

พระครูวิมลกิตติสุนทร (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ) 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ 


69. วัดคงคาภิมุข 
ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 65160 
โทรศัพท์ 076-421-479 

พระครูนันทปัญญากร (สมศักดิ์ นนฺทปัญโญ) 
เจ้าอาวาสวัดคงคาภิมุข 


70. วัดถ้ำสุมโน 
ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 
โทร. 074-619616-7 

พระภาวนาสุมนฑ์ (พระอาจารย์เดช สุมโน) 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุมโน 


71. วัดป่าลิไลย์ 
หมู่ 7 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
โทร. 074-613-735 

พระครูกิตติวราภรณ์ (พระอาจารย์ ดร.ทวี กิตติญาโณ) 
เจ้าอาวาสวัดป่าลิไลย์ 


72. วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) 
หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทร. 076-381-195 

พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์) 
เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวนาราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต 


73. วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูด่านแต้) 
เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านชัยมงคล 
ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 
โทร. (042) 651-116, 681-176 
โทรสาร (042) 638-301 

พระเทพสิทธิโมลี (พระอาจารย์สมพงษ์ ขนุติโก) 
เจ้าอาวาสวัดพุทโธธัมมธโร และเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ) 


74. วัดป่าดงรัง 
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 


75. วัดป่าหนองคู 
หมู่ 6 บ้านหนองคู ต.หนองกุง 
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 
โทรศัพท์ 08-1051-0945 

พระศรีวรญาณ (พระมหาไหล โฆสโก) เจ้าอาวาส 


76. วัดป่าวังเลิง 
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ 08-1871-4925 

หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร อดีตเจ้าอาวาส 


77. วัดดอยเกิ้ง 
สำนักปฏิบัติธรรมรัตนประทีป 
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 
โทรศัพท์ 0-5368-1535 
โทรสาร 0-5368-1534 

พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาส 


78. วัดเมืองยะลา 
เลขที่ 34 ถ.สุขยางค์ ซ.ชมพูจิตร 
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร. 08-7322-1933, 08-7327-4267 

พระธรรมสิทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น โชติโก) 
เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา และเจ้าคณะจังหวัดยะลา 


79. วัดบูรพาภิราม 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทรศัพท์ 043-511-375 

พระสิริวุฒิเมธี (จำปี จนฺทธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม และเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 


80. วัดตโปทาราม 
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
โทรศัพท์ 08-7782-2381 

พระราชรณังคมุนี (เสนอ สิริปัญโญ) 
เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม และเจ้าคณะจังหวัดระนอง 


81. วัดป่าชัยมงคล 
หมู่ 3 บ้านพรรั้ง ต.บางริ้น 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
โทร. 08-1859-4323 

พระครูปลัดสุนทร ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาส 


82. วัดป่าประดู่ 
ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร. 038-655-420-1, 038-664-585 
โทรสาร 038-655-422 


83. วัดหนองสนม 
เลขที่ 8 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท บ้านหนองสนม 
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
โทร. 038-612-513, 01-650-2564 
โทรสาร 038-807-242 

พระครูสาทรธรรมนิเทศก์ (พระอาจารย์วีระชาติ กันตจาโร) 
เจ้าอาวาสวัดหนองสนม 


84. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก หมู่ 7 
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 
โทรศัพท์ 032-246-090-6 กดต่อ 220 
แฟกซ์ 032-246-099 

พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.6, รป.ม.) 
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 


85. วัดเขาวัง 
ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
โทรศัพท์ 032-337-177 

พระเมธีวราภรณ์ (ยุ้ย อุปสันโต) 
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง และรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี 


86. วัดชีป่าสิตาราม 
ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร 
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15120 
โทรศัพท์ 036-471-137 

พระเมธีรัตโนดม 
เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 


87. วัดถ้ำศรีสวัสดิ์ 
หมู่ 9 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 
โทรศัพท์ 081-665-3588 

เจ้าอธิการสุรพงษ์ ปัญญาสาโร 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีสวัสดิ์ และเจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม 


88. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง 
หมู่ 2 บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย 
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 
โทรศัพท์ 054-320-234 

พระจินดารัตนาภรณ์ (สิริธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง และรองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง 


89. วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ 
เลขที่ 96 หมู่ 5 ต.แม่ถอด 
อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 
โทรศัพท์ 081-942-0753 

พระครูวิมลคณาภรณ์ (หลวงพ่อรวย กลฺยาโณ) 
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ 


90. วัดทุ่งบ่อแป้น 
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 
โทรศัพท์ 054-367-505 

พระครูอาทรประชากิจ (วินัย ปโชโต) 
เจ้าอาวาสวัดทุ่งบ่อแป้น 


91. วัดพระพุทธบาทตากผ้า 
เลขที่ 279 หมู่ 6 ถ.สายลำพูน- ลี้ บ้านพระบาท 
ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 
โทรศัพท์ 053-521-990 

พระครูพุทธิญาณโสภณ (คำมา อินตะละ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (ครูบามหาเขื่อนคำ) และ 
พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พรหมจักโก) อดีตเจ้าอาวาส 


92. วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) 
ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองเหนือ 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทรศัพท์ 045-613-722 

พระศรีธรรมนาถมุนี (พระมหาธีรังกูร ธีรงฺกุโร) 
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 


93. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) 
ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 
โทรศัพท์ 042-722-002 

พระอาจารย์หลอ นาถกโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน 

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม อดีตเจ้าอาวาส 


94. วัดศรีจำปาชนบท 
หมู่ที่ 9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 
โทรศัพท์ 042-734-684 

หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต อดีตเจ้าอาวาส 


95. วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท์ 074-316-308 

พระรัชชมงคลโกศล (ขาว) เจ้าอาวาส 


96. วัดป่าขวาง 
เลขที่ 9 หมู่ 5 บ้านป่าขวาง ต.รำแกง 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 
โทร. 074-483-132, 074-483-614 


97. วัดป่ามหาชัย 
หมู่ 7 บ้านอ้อมโรงหีบ ต.บ้านเกาะ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 
โทรศัพท์ 034-418-001 

พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว) 
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย 


98. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) 
ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทรศัพท์ 034-715-644 

พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปยธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม 


99. วัดโยธินประดิษฐ์ 
หมู่ 25 บ้านบางวัวไทย ต.สำโรงใต้ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ 02-399--1454 

พระครูรัตนปัญญาโสภณ เจ้าอาวาส 


100. วัดเขาป่าแก้ว 
ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 
โทรศัพท์ 037-251-255 

พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ) 
เจ้าอาวาสวัดเขาป่าแก้ว 


101. วัดเขาลาน (ธรรมยุต) 
หมู่ 3 บ้านเขาลาน ต.วังสมบูรณ์ 
กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 

พระครูญาณธราจารย์ เจ้าอาวาส 


102. วัดพระพุทธบาท 
ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 
โทรศัพท์ 036-266-658 

พระธรรมปิฏก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ. ๙) 
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท 


103. วัดเขาพระ 
ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 

พระครูภาวนาวรคุณ (พระมหาศสาตราวุธ จกฺกวโร) 
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ 


104. วัดดอนพุด 
หมู่ 5 บ้านดอนพุด ต.ดอนพุด 
อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 

พระครูวินัยธรจรูญ วราโภ เจ้าอาวาส 


105. วัดทองพุ่มพวง 
ถนนพหลโยธิน ซอย 15 ต.ปากเพรียว 
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท์ 036-211-136 

พระมงคลภัทราจารย์ (หลวงปู่มหาแถม วิสุทฺธสีโล) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองพุ่มพวง 


106. วัดศรัทธาประชากร 
หมู่ 4 บ้านเขารวก ต.หน้าพระลาน 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 
โทรศัพท์ 036-379-428 

พระพิศาลมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาส 


107. สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต 
สี่แยกหินกอง ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 
โทร. (036) 379-428, (036) 305-239 

พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) 
ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต 


108. วัดอัมพวัน 
ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160 
โทรศัพท์ 0-3659-9381 

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) 
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน 


109. วัดพระพายหลวง 
หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 
โทรศัพท์ 055-697-100 

พระพิศิษฎ์ปุญญสาร เจ้าอาวาส 


110. วัดพิพัฒน์มงคล 
หมู่ 9 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 
โทรศัพท์ 055-659-072 

พระครูวรคุณประยุต (พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล คุณยุตฺโต) 
เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล และเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม 


111. วัดไทรงามธรรมธราราม 
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 
ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท์ 035-522-005, 035-535-530 
โทรสาร 035-535-531 

พระครูใบฎีกานันท์ เขมาภิรโต เจ้าอาวาส 

พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโรภิกฺขุ) 
อดีตเจ้าอาวาส ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว 


112. วัดสามชุก 
เลขที่ 3 หมู่ 1 ต.สามชุก 
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 
โทร. 035-572-759, 035-571-791 

พระครุสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาส 


113. วัดธารน้ำไหล 
สวนโมกขพลาราม 
เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 
โทร. 0-7743-1596-7, 0-7743-1661-2 

พระครูภาวนาชัยคุณ (โพธิ์ จันทสโร) เจ้าอาวาส 

ท่านพุทธทาสภิกขุ อดีตเจ้าอาวาส 


114. วัดศานติไมตรี 
หมู่ 4 บ้านซอยแปด ต.ขุนทะเล 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-241-578 

พระครูภาวนาสันติคุณ เจ้าอาวาส 


115. วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 
หมู่ 6 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 
โทรศัพท์ 081-815-3970 

พระพิศาลศาสนกิจ (พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล) 
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร 


116. วัดบูรพาราม 
ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 12000 
โทรศัพท์ 044-514-234 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) 
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล อดีตเจ้าอาวาส 


117. วัดโนนสำราญ 
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย 43150 
โทรศัพท์ 081-739--0398 

พระครูอดุลธรรมมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาส 


118. วัดสว่างมีชัย 
หมู่ 1 ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190 
โทรศัพท์ 081-380-2970 

พระครูภาวนาปัญญาสาร (บัวรินทร์ ปัญญาสาโร) 
เจ้าอาวาสวัดสว่างมีชัย 


119. วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนา 
ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 
โทรศัพท์ 043-260-900 


120. วัดศรีบุญเรืองบุตาราม 
ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 
โทรศัพท์ 042-941-174 


121. วัดต้นสน 
ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 
โทร. 035-611-198, 611-905 

พระวิสิฐคณาภรณ์ (ประถม ป.ธ.4) 
เจ้าอาวาสวัดต้นสน และรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง 


122. วัดพิชโสภาราม 
เลขที่ 43 หมู่ 2 ต.แก้งเหนือ 
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 
โทร. 045-218-019, 085-769-2605 

พระบวรปริยัติวิธาน (บุญเรือง) เจ้าอาวาส 


123. วัดศรีอุบลรัตนาราม 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045-241-660 

พระวินัยโกศล เจ้าอาวาส 


124. วัดถ้ำทอง (ธรรมยุต) 
หมู่ 3 ต.ทุ่งนางงาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 
โทรศัพท์ 056-461-336 

พระครูสุปัญญาโกศล เจ้าอาวาส 


125. วัดป่าบ้านค้อ 
หมู่ 7 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 
โทรศัพท์ 042-250-731 

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ เจ้าอาวาส 


126. วัดดอนไชย 
ต.ไชยชุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 
โทรศัพท์ 055-431-097 


127. วัดหาดสองแคว 
หมู่ 1 บ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 
โทรศัพท์ 055-496-046 

พระครูมงคลสิริวิธาน (หลวงพ่อบุญเลิศ) 
เจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว และเจ้าคณะตำบลหาดสองแคว 


128. วัดสำราญนิเวศ 
หมู่ 9 บ้านสุขสำราญ ต.บุ่ง 
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 
โทรศัพท์ 045-512-246 

พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ ป.ธ.3) เจ้าอาวาส 


129. วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม 
หมู่ 7 บ้านดอนนกยูง ต.คำโพน 
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 
โทรศัพท์ 089-573-9320 

พระทองพูน อุปสันโต เจ้าอาวาส 


130. วัดป่าธรรมรังษี (ธรรมยุต) 
หมู่ 3 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 

พระครูประทีปธรรมโชติ เจ้าอาวาส 


131. วัดสันติวนาราม (ธรรมยุต) 
หมู่ 3 ต.โพนเมืองน้อย 
อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 

พระสมุห์ประวิทย์ ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาส 


132. วัดศรีใคร 
หมู่ 5 บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม 
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 
โทรศัพท์ 089-427-5278 

พระวิสุทธิกิตติสาร เจ้าอาวาส 


133. วัดถ้ำแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง) 
ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ 10 ต.หนองมะแซว 
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 

พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส

 

ข้อมูลจาก

http://www.fungdham.com/place02.htm

40 สถานที่ปฏิบัติกรรมฐานยอดนิยม
 
๑. วัดธรรมมงคล 
ซอยปุณณวิถี ๒๐ ถ. สุขุมวิท ๑๐๑ บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 
โทร. ๗๔๑-๗๘๒๑-๒, ๓๓๒-๒๘๒๖-๗ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 
แนวการปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
สถานที่ปฏิบัติมีหลายแห่ง คือ ๑. ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นห้องมุ้งลวด 
๒. ถ้ำวิปัสสนา (จำลอง) ๓. ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ มี ๘๐ ห้องพัก 
ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ ๔. ห้องสำหรับทำสมาธิ 
๕. สถานปฏิบัติธรรม จ. เชียงราย ๖. สำนักสงฆ์น้ำตกแม่กลาง 
 
๒. วัดอัมพวัน 
๕๓ บ. อัมพวัน ถ. เอเชีย กม. ๑๓๐ หมู่ที่ ๔ ต. พรหมบุรี อ. พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
โทร. (๐๓๖) ๕๙๙-๓๘๑), (๐๓๖) ๕๙๙-๑๗๕ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 
แนวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
 
๓. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๕๘/๘ ถ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ 
โทร. ๔๑๓-๑๗๐๖, ๘๐๕-๐๗๙๐-๔ 
วิปัสสนาจารย์ คุณแม่สิริ กรินชัย 
แนวการปฏิบัติ แนวสติปัฏฐาน ๔ เจริญสติอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวพระธีรราชมหามุนี วัดมหาธาตุ 
สถานที่เป็นตึกทันใหม่ทันสมัยหลายหลัง โดยทั่วไปการอบรมใช้เวลา ๘ วัน ๗ คืน 
 
๔. สวนโมกขพลาราม 
๖๘ หมู่ ๖ ต. เลเม็ด อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐ 
วิปัสสนาจารย์ ท่านพุทธทาสภิกขุ 
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา 
 
๕. วัดป่าสุนันทวราราม 
บ้านลิ่นถิ่น ต. ท่าเตียน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก 
แนวการปฏิบัติ อานาปานสติภาวนา 
เปิดอบรม “อานาปานสติภาวนา” แก่ผู้สนใจ ครั้งละ ๙ วัน 
เปิดรับครั้งละ ๑๐๐-๑๕๐ คน เป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัด กินอาหารวันละ ๑ มื้อ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณดารณี บุญช่วย (๐๒) ๓๒๑-๖๓๒๐ 
 
๖. วัดภูหล่น 
๙ ต. สงยาง อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 
ปฐมวิปัสสนาหลวงปู่มั่นฯ (สถานที่หลวงปู่มั่นออกธุดงค์ครั้งแรกกับหลวงปู่เสาร์) 
วัดนี้ค่อนข้างจะห่างจากตัวเมือง บรรยากาศดีมาก เย็นสบาย และเงียบสงบ 
มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเขาไม่สูงนักสามารถกางกลดอยู่ได้ 
มีโบสถ์บนเขาและมีกุฏิโดยรอบ บ้างก็ซ่อนอยู่ตามซอกเขา 
ที่นี่เหมาะกับผู้เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว ต้องการมาปฏิบัติขั้นอุกฤษฎ์ 
 
๗. วัดถ้ำขาม 
บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ตำบาลไร่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร 
วิปัสสนาจารย์ อาจารย์ฝั้น อาจาโร 
วัดมีเนื้อที่ ๘๔๐ ไร่ พื้นที่จรดเขตอุทยานป่าแนวเทือกเขาภูพาน วัดอยู่บนเขาสูง 
แต่ก็มีบันไดขึ้นลงสะดวก มีลิงป่า และไก่ป่า 
ที่พัก มีที่พักเป็นกุฏิ (กุฏิละ ๑ คน) หรือพักรวมบนศาลาก็ได้ 
เหมาะสำหรับไปปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์ 
 
๘. วัดมเหยงคณ์ 
ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 
แนวปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดรู้ รูป-นาม 
 
๙. สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 
ต. โคกแย้ อ. หนองแค จ. สระบุรี ๑๘๒๓๐ 
โทร. (๐๓๖) ๓๗๙-๔๒๘ 
แนวปฏิบัติ เน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท 
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา 
จะมีการจัดอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะ 
 
๑๐. วัดสนามใน 
๒๗ ต. วัดชลอ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 
โทร. ๔๒๙-๒๑๑๙, ๘๘๓-๗๒๕๑ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ 
แนวปฏิบัติ เน้นการเจริญสติ วิธีที่เป็นที่นิยมคือวิธีสร้างจังหวะ 
เป็นวิธีสร้างสติแบบนั่งทำสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตา 
 
๑๑. วัดป่านานาชาติ 
บ้านบุ่งหวาย หมู่ ๗ ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 
(สาขา ๑๑๙ ของวัดหนองป่าพง) 
เป็นวัดป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มาก มียุงและแมลงต่าง ๆ มาก 
คนที่แพ้ยุงก็ควรหายากันยุงไปด้วย อากาศเย็นสบาย ทานอาหารวันละ ๑ มื้อ 
การไป ให้เขียนจดหมายไปขออนุญาตจากเจ้าอาวาส แล้วจึงเดินทางไปอยู่ 
 
๑๒. วัดปทุมวนาราม 
ถ. พระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๒๕๑-๒๓๑๕, ๒๕๒-๕๔๖๕ 
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ถาวร จิตฺตถาวโร 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
นั่งปฏิบัติในศาลาพระราชศรัทธา มีอาสนะและผ้าคลุมตักให้หยิบใช้ได้ 
บริเวณโดยรอบมีการปลูกแต่งด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ร่มรื่นสวยงาม 
กำหนดการปฏิบัติธรรมที่ศาลาฯ ประจำวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๓ เวลา 
เช้า ๗.๐๐ – ๘.๐๐ น. กลางวัน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เย็น ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
 
๑๓. วัดปากน้ำภาษีเจริญ 
เลขที่ ๘ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
วิปัสสนาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) 
แนวปฏิบัติ ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม “สัมมาอรหัง” 
สถานที่ปฏิบัติ ๑. หอเจริญวิปัสสนาฯ ชั้น ๒ เป็นห้องแอร์ปูพรม 
๒. หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิมิต ๓. ตึกบวรเทพมุนี 
 
๑๔. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ 
เลขที่ ๓ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
แนวปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
สถานที่ปฏิบัติ คณะ ๕ สำนักงานกลาง กองการวิปัสสนาธุระ 
เปิดทุกวัน สอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิ 
เช้า ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เย็น ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
 
๑๕. วัดอินทรวิหาร 
อาคารปฏิบัติธรรม “เฉลิมพระเกียรติ” วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๖๒๘-๕๕๕๐-๒ 
แนวการปฏิบัติ แนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย ๘ วัน ๗ คืน หรือ ๔ วัน ๓ คืน 
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายผล จากผู้ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริ กรินชัย 
เป็นอาคารทันสมัย ๕ ชั้น จุได้ประมาณ ๕๐๐ คน 
 
๑๖. สำนักงานพุทธมณฑล 
พุทธมณฑล ถ. พุทธมณฑลสาย ๔ ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 
โทร. ๔๔๑-๙๐๐๙, ๔๔๑-๙๐๑๒ 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ กำหนดรู้อารมณ์ บริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
สถานที่ปฏิบัติ ชั้น ๒ ของหอประชุม มีเครื่องปรับอากาศ ห้องนอน 
มีเครื่องนอน เช่น หมอน มุ้ง ผ้าห่มให้พร้อม หรือนำไปเองก็ได้ ทานอาหาร ๒ มื้อ 
 
๑๗. ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ 
คลองสาม จ. ปทุมธานี โทร. ๙๘๖-๖๔๐๔-๕ 
เป็นสาขาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย – ภาษีเจริญ 
 
๑๘. วัดอโศการาม 
๑๓๖ หมู่ ๒ กม. ๓๑ ถ. สุขุมวิท (สายเก่า) ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อลี ธมฺมชโช 
บริเวณกว้างขวาง มีสระน้ำใหญ่ในบริเวณวัด 
กุฏิพระ แม่ชี และที่พักแยกเป็นสัดส่วนเรียงรายรอบวัดเป็นร้อย ๆ หลัง 
ส่วนมากอยู่ติดริมทะเลซึ่งเป็นป่าชายเลน 
 
๑๙. วัดญาณสังวรารามวรวิหาร 
ต. ห้วยใหญ่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี โทร. (๐๓๘) ๒๓๗-๖๔๒ 
สถานที่ปฏิบัติ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น มีอาคาร ญส. ๗๒ ชาย และ ญส. ๗๒ หญิง 
ชั้นละ ๑๐ ห้อง มีห้องน้ำในตัว เรือนปฏิบัติธรรมมี ๑๗ หลัง 
 
๒๐. สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม 
ซ. ประชานุกูล ๗ ถ. ชลบุรี-บ้านบึง ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี 
โทร (๐๓๘) ๒๘๓-๗๖๖ 
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
มีเรือนพักปฏิบัติธรรมทั้งหญิงชายแยกเป็นสัดส่วนอยู่จำนวนมาก 
การอยู่ปฏิบัติให้พักคนเดียว เน้นการเก็บอารมณ์ ไม่พูดคุยกัน อย่างเคร่งครัด 
การรับประทานอาหารจะมีปิ่นโตส่งถึงห้อง ๒ มื้อ 
ทุกวันจะมีการสอบอารมณ์กรรมฐานโดยพระอาจารย์ 
ค่าน้ำไฟ อาหาร วันละ ๕๐ บาท หรือเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ห้ามอยู่เกิน ๙๐ วัน 
 
๒๑. สำนักวิปัสสนาสมมิตร – ปราณี 
จ. ชลบุรี โทร. พระอาจารย์ใหญ่ (๐๑) ๙๒๑-๑๑๐๑ 
เป็นสถานที่ซึ่งมีผู้บริจาคเพื่อขยับขยายมาจากวิเวกอาศรม 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ” 
สถานที่ล้อมรอบด้วยทุ่งและธรรมชาติ มีกุฏิสงฆ์สร้างในแบบธรรมชาติมุงจาก 
อาคารปฏิบัติธรรมขนาดกลางและอุโบสถ ยังรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนัก 
 
๒๒. วัดเขาสุกิม 
ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จันบุรี 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ใช้คำบริกรรม “พุทโธ” 
วัดตั้งอยู่สูงขึ้นไปบนเชิงเขา กว้างขวางกว่า ๓,๒๘๐ ไร่ 
มีทางบันได และรถรางขึ้นไปบนวัด บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย 
มีศาลาที่พักที่สะดวกสบาย เป็นห้องมุ้งลวด มีเตียง ที่นอน หมอนให้ 
หรือพักที่กุฏิว่างต่าง ๆ 
 
๒๓. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) 
๖๐ บ้านท่าซุง หมู่ ๑ ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธานี 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 
แนวปฏิบัติ มโนมยิทธิ บริกรรม “นะ มะ พะ ธะ” และสอนอนุสติ บริกรรม “พุทโธ” 
 
๒๔. สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง 
อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธจาโร 
สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่บนดอย ทางขึ้นลงเทปูนเป็นบันไดเดินได้สะดวกแต่ค่อนข้างสูง 
หลวงปู่เคยเล่าไว้ว่าที่ถ้ำผาปล่อง และถ้ำเชียงดาวนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ให้สำรวมระวัง รักษาความสงบ ไม่ร้องรำทำเพลง เล่นตลกคะนอง 
เพราะเคยมีพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธ 
พระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคม พระอรหันต์สมัยพระกัสสโป 
และพระอรหันต์สมัยพระพุทธโคดม มาบำเพ็ญเพียรและละสังขารอยู่หลายองค์ 
การนั่งภาวนาที่นี่จะทำเหมือนสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่ คือ 
ท่านจะให้ทุกคนที่ไปภาวนานั่งสมาธิเพชรฟังเทศน์ ด้วยเหตุผลว่า 
”การนั่งสมาธิเพชรนั้นเป็นการฝึกฝนคนเราให้เกิดความตั้งใจมั่น” 
 
๒๕. วัดป่าสาละวัน 
อ. เมือง จ. นครราชสีมา 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
วันที่ ๑-๕ ของทุกเดือน จะมีการอบรมการปฏิบัติแก่อุบาสกอุบาสิกา 
ที่ใต้ศาลา และบนวิหารชั้น ๒ โดยจะมีพระให้การอบรม 
 
๒๖. วัดสมเด็จแดนสงบ (แสงธรรมเวฬุราราม) 
๙๙ ซอย ๑๙ ถ. มิตรภาพ อ. เมือง จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
โทร. (๐๔๔) ๒๑๔-๑๓๔, ๒๑๔-๘๖๙-๗๐ 
วิปัสสนาจารย์ พระครูภาวนาวิสิฐ 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ 
 
๒๗. วัดป่าวะภูแก้ว 
ต. มะเกลือใหม่ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา 
แนวปฏิบัติ แนวหลวงปู่เสาร์ - หลวงปู่มั่น ภาวนา “พุทโธ” 
วัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยมาก สถานที่เงียบสงบ สวยงาม 
มีอาคารอบรมขนาดใหญ่ สำหรับผู้มาทำสมาธิเป็นหมู่คณะ 
 
๒๘. วัดหนองป่าพง 
๔๖ หมู่ ๑๐ ต. โนนผึ้ง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภทฺโท 
แนวปฏิบัติ เน้นให้มีสติสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ 
 
๒๙. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 
บ้านเนินทาง ต. บ้านค้อ อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร. (๐๔๓) ๒๓๗-๗๘๖, ๑๒๗-๗๙๐ 
เป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาขา ของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ เช่นเดียวกับวัดอัมพวัน จ. สิงห์บุรี 
 
๓๐. วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม 
ซ. ศรีจันทร์ ๑๓ ถ. ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร. (๐๔๓) ๒๒๒-๐๔๒ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
 
๓๑. วัดถ้ำผาบิ้ง 
ต. ทรายขาว อ. วังสะพุง จ. เลย 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร 
เมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มีกุฏิหลายหลัง 
มีถ้ำอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันได้ขึ้นสะดวก เป็นที่สงบวิเวกมาก 
เหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฎ์ พระในสายพระอาจารย์มั่นมักมากจำพรรษา 
และปฏิบัติธรรมที่นี่ เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศเงียบสงบ ห่างจากเมือง 
 
๓๒. วัดถ้ำกองเพล 
ต. โนนทัน อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ 
โทร. (๐๔๒) ๓๑๒-๓๗๗ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
เป็นวัดป่ากว้างขวาง พร้อมศาลาปฏิบัติธรรมสร้างภายในถ้ำ 
ทางไปถ้ำสะดวกอยู่ริมถนน รถเข้าถึงปากถ้ำได้ ไม่ต้องปีน 
บางกุฏิก็ซ่อนอยู่ตามเหลือบผาต่าง ๆ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม 
เมื่อไปถึงให้ติดต่อศาลาประชาสัมพันธ์เพื่อขออนุญาตก่อน ปฏิบัติธรรมอย่างเข้ม 
 
๓๓. วัดป่าบ้านตาด 
ต. บ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี 
วิปัสสนาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
ในวัดมีกุฏิที่พักหลายกุฏิ มักจะมีลูกศิษย์มาอยู่ปฏิบัติกันมาก 
แต่ผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก 
กลางคืนมักจะเดินจงกรม นั่งสมาธิ จนดึก หรือโต้รุ่งก็มี 
ไม่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืน ผู้ปฏิบัติจึงควรจำไฟฉายหรือเทียนติดตัวไปด้วย 
เพื่อใช้ส่องทางเดิน ทางจงกรม ซึ่งมักจะเป็นทางดิน 
และอาจมีสัตว์ เช่น งู อยู่บ้าง ต้องเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนต่อกัน 
 
๓๔. วัดหินหมากเป้ง 
บ้านไทยเจริญ หมู่ ๔ ต. พระพุทธบาท อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
ในวัดมีกุฏิเรือนรับรองอยู่มาก บริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยป่าโปร่ง ป่าไผ่ 
ทะเลสาบใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เหมาะแก่การอยู่ปฏิบัติ 
 
๓๕. วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) 
อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย 
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างชัน 
สร้างด้วยความอัศจรรย์และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร 
ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด 
บริเวณหน้าผา ท่านใช้ไม้ ๒ ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป ๔ เมตร 
เอาเชือกบังสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น 
เพื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่งปลายไม้ครั้งใด 
ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างบ่างก็เกิดความหวั่นไหว 
จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็นพระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี ๗ ชั้น 
มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ชั้น ๒ หรือจะพักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน) 
เหมาะกับผู้ปฏิบัติที่ฝึกมาดีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ 
 
๓๖. วัดดอยธรรมเจดีย์ 
บ้านทาสีนวล หมู่ ๓ ต. ตองโขบ อ. ศรีสุพรรณ จ. สกลนคร 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
ปกติจะปฏิบัติที่ศาลา ส่วนที่พักมีกุฏิ และอาคารคึกสะอาดทันสมัย 
 
๓๗. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม 
ถนน รพช หมู่ ๑ ต. ปทุมวาปี อ. ส่องดาว จ. สกลนคร 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภาวนา “พุทโธ” 
ที่นี่มีหลายถ้ำ มีถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำพวง ซึ่งพระอาจารย์มั่นเคยเล่าให้ฟังว่า 
เป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เคยมีพระอรหันต์ชื่อ พระนรสีห์ มานิพพานที่นี่ 
 
๓๘. วัดป่าสุทธาวาส 
๑๓๙๖ บ้านคำสะอาด หมู่ ๑๐ ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 
แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ” 
มีอาคารเป็นตึกปูน ๓ ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย 
 
๓๙. วัดคำประมง 
เลขที่ ๒๐ หมู่ ๔ บ้านคำประมง ต. สว่าง 
อ. พรรณนานิคม จ. สกลนคร ๔๗๑๓๐ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงปู่สิม พุทธจาโร 
เนื่องจากเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่น้อยในฤดูนอกพรรษา จึงเงียบสงบ 
มีเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า ปลูกดอกไม้สวยงามอย่างดี 
มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และสิ่งก่อสร้างสวยงาม มีสระน้ำทะเลสาบใหญ่ 
ฝูงปลามากมาย มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมและให้อาหารปลาอยู่เสมอ 
 
๔๐. สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) 
เขากิ่ว ต. ไร้ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
โทร. (๐๓๒) ๔๒๘-๕๒๒ 
วิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อกนฺตสิริภิกขุ 
แนวปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ และอานาปานสติ 
เขากิ่วเป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีต้นไม้หนาแน่นมาก อยู่ใกล้เมือง เดินทางสะดวก 
บนเขามีลิงอยู่บ้าง แต่ไม่ทำร้ายคน บนสำนักฯ มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ศาลา ถ้ำชี ซึ่งใช้เป็นอุโบสถ กุฏิที่พัก ห้องน้ำ-ส้วม พอสะดวกสบายแก่การปฏิบัติ 
ที่นี่เน้นการปฏิบัติเคร่งครัด กินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก
 
 

ข้อมูลจาก

http://www.fungdham.com/sound/sound.html

 

 
 
สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น

หลวงปู่ตื้อ

หลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่อ่อน
หลวงปู่บุดดา

หลวงปู่เทสก์

หลวงปู่หลุย
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์
ท่านพ่อลี
หลวงปู่ขาว
หลวงปู่ฝั้น
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงปู่คำดี
หลวงปู่สิม
หลวงพ่อปัญญาฯ
หลวงปู่เหรียญ

หลวงพ่อเกษม เขมโก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

หลวงพ่อเกษม

พระสังฆราช

หลวงตามหาบัว
หลวงปู่อ่อนสา
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
พระโชดกญาณสิทธิเถระ

หลวงพ่อชา สุภัทโท

หลวงปู่หลอด
หลวงปู่เจี้ยะ
ท่านเจ้าคุณโชดกฯ
หลวงพ่อชา
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
หลวงปู่จาม
หลวงปู่สุวัจน์ 
หลวงพ่อวิริยังค์
พระอาจารย์จวน
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
หลวงปู่มหาเนียม
พระอาจารย์วัน
หลวงปู่จันทร์โสม
หลวงปู่หลวง
หลวงปู่ทา จารุธัมโม

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ทา
หลวงพ่อพุธ
หลวงปู่หล้า
พระอาจารย์สิงห์ทอง
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส
หลวงปู่จันทร์แรม
หลวงปู่ศรี
พระอาจารย์สมชาย
หลวงตาคำดี
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

หลวงปู่บุญฤทธิ์
หลวงปู่จันทา
หลวงปู่บุญจันทร์
หลวงพ่อจรัญ
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
หลวงพ่อทองอินทร์
หลวงปู่ท่อน
หลวงตาพวง
พระอาจารย์บุญเพ็ง
หลวงพ่อแบน ธนากโร
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
หลวงพ่อแบน
หลวงปู่สังวาลย์
หลวงพ่อเทียน
หลวงพ่อคำบ่อ
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
หลวงปู่ขาล ฐานวโร
พระอาจารย์อ่ำ
หลวงพ่อสนธิ์
หลวงพ่ออุทัย
หลวงปู่ขาล
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
หลวงปู่อว้าน เขมโก
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
หลวงพ่อเปลี่ยน
หลวงปู่บุญกู้
หลวงปู่อว้าน
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
พระพรหมฯ(ปยุตโต)
หลวงพ่อทูล
หลวงพ่อเลี่ยม
พระอาจารย์อินทร์ถวาย
หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
หลวงพ่อสาคร
พระอาจารย์สุดใจ
หลวงพ่อคำเขียน
พระอาจารย์วันชัย
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
หลวงปู่กิม ทีปธัมโม
หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณฺโณ
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระอาจารย์เยื้อน
หลวงปู่กิม
หลวงพ่อสุจินต์
พระอาจารย์ปสันโน
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต  (ตั๋น)
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
พระครูเกษมธรรมทัต 
พระปสันโน
พระอัครเดช(ตั๋น)
พระมิตซูโอะ
พระครูเกษมธรรมทัต 
หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต
พระชยสาโร ภิกขุ
พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
หลวงพ่อประยูร
พระชยสาโร
พระสมชาติ
หลวงพ่อไพศาล
หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ  วัดพระบาทน้ำพุ
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
หลวงพ่ออลงกต
ท่าน ว.วชิรเมธี
พระปราโมทย์
หลวงพ่ออำนาจ