เนื้อหาหลัก

ร.ฟ.ท.พ่วงตู้โดยสารสำหรับคนพิการให้บริการขบวนรถสายเหนือ สายอีสาน

เพิ่มตู้รถไฟสำหรับคนพิการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 เป็นต้นไป การรถไฟฯจะนำตู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถ Wheel chair และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีส่วนร่วมในสังคม
          นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟฯ รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 เป็นต้นไป การรถไฟฯจะนำตู้โดยสารที่การดัดแปลงสำหรับผู้โดยสารที่เป็นคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถ wheel chair ออกมาพ่วงกับขบวนรถไฟ ในสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 1/2 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และขบวนรถด่วน 69 / 70 กรุงเทพ–หนองคาย–กรุงเทพ เป็นการนำร่องก่อน
          การรถไฟฯได้ดัดแปลงตู้โดยสารจากตู้โดยสารชั้น 3 เป็นชนิดรถนั่งชั้น 2 ปรับอากาศ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถ 

เพิ่มตู้รถไฟสำหรับคนพิการ

Wheel chair จำนวน ๑๐ ตู้ โดยขณะนี้แล้วเสร็จและสามารถนำออกให้บริการ จำนวน 4 ตู้ ซึ่งการรถไฟฯ โดยฝ่ายการช่างกล โรงงานมักกะสัน เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น ที่เก็บสำหรับรถ wheel chair ห้องน้ำ-ห้องสุขา ลิฟท์สำหรับยกรถผู้พิการ ซึ่งผู้พิการสามารถขึ้นการโดยสารได้ด้วยตัวเอง ด้วยลิฟท์ที่แยกส่วนออกมาจากตู้โดยสาร และควบคุมการขึ้นลงด้วยรีโมทคอนโทรล ภายในตู้โดยสารมีอุปกรณ์ยึดจับกับล้อรถ Wheel Chair เพื่อไม่ให้ล้อเกิดการเคลื่อนตัวระหว่างการโดยสาร เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์รถไฟของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิต
          สำหรับอัตราค่าโดยสาร นั้น รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา

เพิ่มตู้รถไฟสำหรับคนพิการ

คุณภาพชีวิตคน พิการ 2550 และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการคมนาคมขนส่งของการรถไฟฯ การรถไฟฯ จึงลดราคาค่าโดยสารสำหรับคนพิการร้อยละ 50 ตลอดปี และคิดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ 90 บาท/ ที่นั่ง/ทุกระยะทาง โดยผู้ติดตามดูแลคนพิการลดค่าโดยสารร้อยละ 25
          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง http://www.railway.co.th/srt/pr/news/viewshownews.asp?idnews=1235