เนื้อหาหลัก

แท็กซี่คนพิการ กรุงเทพ(10 ก.พ. 57) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการแท็กซี่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่เป็น 1 ใน 10 มาตรการเร่งด่วนและนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน เนื่องจากปัจจุบันระบบขนส่งมวลชน ยังไม่เอื้อต่อการเดินทางของคนพิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น (Wheelchair) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ในการเดินทางของผู้พิการและผู้สูงอายุให้เกิดความเท่าเทียมกับคนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่จำเป็นต่อการเดินทางในเขตตัวเมืองและเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบครบวงจรสำหรับบุคคลทุกกลุ่มอย่าง เท่าเทียมกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหานครของโลก 
 
 
เพิ่มจำนวนรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 30 คัน 
 
กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) รับผิดชอบโครงการและให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินงานบริหารจัดการโครงการฯ ปัจจุบันมีรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุให้บริการ จำนวน 10 คัน สามารถให้บริการได้ 280 คน คิดเป็น 0.5% จากจำนวนผู้พิการในกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ประมาณ 46,000 คน ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครจะเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเป็น 30 คัน และในอนาคตจะเพิ่มเป็น 100 คัน เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการเพิ่มเป็น 5% ต่อไป นอกจากนี้จะมีการหารือกับภาคเอกชนในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดบริการรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เพื่อตอบแทนสังคม (CSR) ซึ่งอาจเป็นทั้งในรูปของการบริจาคเงินหรือบริจาครถที่ให้บริการ 
 
ดัดแปลงรถตู้ที่จำหน่ายในไทยตามรถต้นแบบจากประเทศญี่ปุ่น 
 
สำหรับรถที่ให้บริการนั้นเป็นการนำรถตู้ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมาดัดแปลง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์และผู้ติดตามด้วยความปลอดภัย โดยมีรถต้นแบบในการดัดแปลงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอุปกรณ์ในตัวรถ ดังนี้ ลิฟต์ไฮโดรลิคสำหรับขึ้น-ลงพร้อมที่จับ หมุดยึดตัวรถพร้อมสายรัดความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถวีลแชร์ เบาะเสริมสำหรับผู้ติดตาม 2 ที่นั่ง มิเตอร์ที่สามารถปริ้นท์ใบเสร็จได้ กล้อง CCTV หน้าจอแสดงแผนที่และตารางงานในแต่ละวัน และระบบ GPS ในการติดตามรถ 
 
ให้บริการทุกวันตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. 
 
แท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้บริการเวลา 06.00–22.00 น. ประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถนัดหมายเวลาและสถานที่ในการไปรับและส่งได้ทุกวันที่ศูนย์บริการ โทร. 0 2294 6524 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้ได้ทันทีหรือเป็นการจองล่วงหน้าก็ได้ ทั้งนี้หลังจากผู้ใช้บริการครั้งแรกได้ลงทะเบียนใช้บริการไว้แล้ว ในการใช้บริการครั้งต่อไปสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ พร้อมเวลาและสถานที่นัดหมายได้ทันที โดยสามารถให้บริการได้ทั้งผู้ที่ทำการจองล่วงหน้าและผู้ที่ต้องการใช้รถทันที (ในกรณีมีรถว่าง) ซึ่งในการดำเนินงานสั่งการจะเป็นแบบ Real-time ที่ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้จะมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย 
 
ติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ BTS ครบทุกสถานี ธ.ค. 57 
 
นอกจากนี้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีด้วย ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 15 สถานี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เหลืออีก 19 สถานีหลัก (ยกเว้นสถานีพระโขนง) โดยจะติดตั้งลิฟท์ทั้งหมด 56 ตัว เฉลี่ยอย่างน้อยสถานีละ 2 ตัว มากน้อยตามความเหมาะสม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 57 และเมื่อติดตั้งลิฟท์ทั้ง 19 สถานีเรียบร้อยแล้วจะทำให้สถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 34 สถานีมีลิฟท์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุครบทุกสถานี รวมทั้งหมด 111 ตัว
 
------------------ (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)