เนื้อหาหลัก

การประกอบอาชีพอิสระเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่งของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งการประกอบอาชีพอิสระนี้เป็นงานที่ไม่ จำเป็นต้องใช้ความรู้มากนัก และทักษะต่าง ๆ เราสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนได้เอง หรือสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตร ระยะสั้นของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ได้เปิดรับสมัครให้กับคนพิการเข้าฝึกอาชีพ


รายละเอียดประกาศรับสมัครให้กับคนพิการเข้าฝึกอาชีพ

กรมประชาสงเคราะห์จะเปิดรับสมัครคนพิการเข้าการฝึกอาชีพหลักสูตร ๓ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี เป็นประ จำทุกปีการศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ๘ แห่ง สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ 

          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน  
          เปิดภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม  
          เปิดภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน  
          ปิดภาคเรียนระหว่างปี ตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๐ เมษายน  
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๒๘๒๑๔๗๒, ๒๘๒๓๘๕๓, ๒๘๑๓๑๙๙ ต่อ ๗๐๐๑ - ๖ ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
เพื่อฟื้นฟูอาชีพคนพิการให้มีความรู้ความชำนาญด้านอาชีพ  สงเคราะห์ให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  เพิ่มรายได้และกระจายรายได้ให้กับชนชั้นที่เสียเปรียบในสังคม  และเป็นการสาธิตให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าแรงงานของคนพิการยังมีคุณค่า ไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งค้ากำไร
 
 
ที่อยู่ : 78/10 หมู่ 1 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 1
ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-583-8415
หมายเลขโทรสาร : 02-583-9952
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.