เนื้อหาหลัก

 การประกอบอาชีพอิสระเป็นอีกหนทางเลือกหนึ่งของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งการประกอบอาชีพอิสระนี้เป็นงานที่ไม่ จำเป็นต้องใช้ความรู้มากนัก และทักษะต่าง ๆ เราสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนได้เอง หรือสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตร ระยะสั้นของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
      ในการประกอบอาชีพอิสระนี้ เราสามารถมองหาอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของเรา เช่น ในท้องถิ่นนั้นมีวัตถุดิบอะไรที่ หาได้ง่ายและราคาถูก ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตของเราลดลง และสร้างผลกำไรให้แก่เรามากขึ้น
     เว็บไซต์ของศูนย์จัดหางานพระมหาไถ่ ได้รวบรวมข้อมูลของการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหา ข้อมูล สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ติดต่อสอบถาม ศูนย์จัดหา่งานพระมหาไถ่
 
การฝึกอาชีพของคนพิการจะจัดฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในสาขาวิชาชีพ 32 สาขา เป็นหลักสูตรระยะยาว จำนวน 10 สาขา อาชีพระยะสั้นจำนวน 22 สาขา อาทิ ช่างตัดเสื้อบุรุษ สตรี ช่างซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไซด์ ช่างตัดผม ช่างถม ช่างศิลป หัตถกรรม พนักงานพิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยให้การฝึกอาชีพภายในศูนย์และภายในชุมชน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จำนวน 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาอาชีพ จำนวน 1 แห่ง รวม 9 แห่ง 
 
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จำนวน 9 แห่ง โดยประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอาชีพ และรับคนพิการเข้าฝึกอาชีพ โดยให้ฝึกอาชีพทั้งภายในศูนย์ และชุมชุน นอกจากบริการที่จัดให้คนพิการดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้สนับสนุนให้คนพิการที่กำลังฝึกอาชีพ ได้รับรับการศึกษาสายสามัญ โดยประสานกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งคนพิการที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ ฯ จะได้รับวุฒิบัตรทั้งสายวิชาชีพของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสายสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้คนพิการได้เข้ารับการฝึกอาชีพในสถานศึกษาวิชาชีพของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับคนปกติ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้บริการ รวมถึงให้บริการแนะแนวงานอาชีพแก่คนพิการ
 
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์ ) จัดตั้งขึ้นในปี 2526 ซึ่งเป็นการจำลองรูปแบบการดำเนินงานของสถานประกอบการจำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการที่สำเร็จฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จากศูนย์ฝึกอาชีพทั้งของรัฐและเอกชนแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากมีสภาพความพิการมาก หรือยังขาดทักษะในการทำงานเข้ารับการฝีกทักษะเพิ่มเติม 
 

๑.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน - เผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดรับสมัคร ๔ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า                                                             

ช่างเสริมสวย                                                                                

วิชาชีพช่างซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์                                        

วิชาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น  

คุณสมบัติ

๑.อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

๒.เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็น อุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

๓. คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

๔. ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

๕. จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

๖. คน พิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถ เดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

๗.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๘.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

๙.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒.ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓.ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ และทำมุ้งลวด ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ( ช่างถม ) การใช้จักรอุตสาหกรรม ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้

๔.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๕.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพนวดแผนโบราณ ไม่จำกัดความรู้

 

หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ ( ถ้ามี )

๔.ใบ รับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

๑.ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

๒.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

๓.สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

- ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

- หากผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑.จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อ ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ใน แต่ละสาขาอาชีพ

 

 สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีรถ บขส.สายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี มีรถ บขส.สายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี หรือจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีรถโดยสารประจำทางสีชมพูสาย ๓ ถึงที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดอุบลราชธานี และ จากหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี มีรถโดยสารสีเทาสาย ๔ ถึงหน้าศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ คนพิการบ้านทองพูน เผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัคร ๔ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๖ เดือน และ ๑ ปี ได้แก่

วิชาชีพช่างวิทยุ - โทรทัศน์ 

วิชาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น

วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก 

ช่างตัดผมชาย (หลักสูตร ๖ เดือน)                                          

คุณสมบัติ

๑.อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

๒.เป็น ผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็น อุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

๓.คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

๔. ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

๕.จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

๖.คนพิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถ เดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

๗.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๘.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

๙.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒.ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓.ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

๔.ช่างตัดผมชาย (หลักสูตร ๖ เดือน) ไม่จำกัดความรู้

 

หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ ( ถ้ามี )

๔.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

๕. สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

๑.ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

๒.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

๓.สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

- ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

- หากผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

 

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑.จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับ ผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อ ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ใน แต่ละสาขาอาชีพ

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ หมู่ ๙ บริเวณนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีรถโดยสาร ประจำทาง สายขอนแก่น - เขื่อนอุบลรัตน์ (รถสีม่วง) จากท่ารถ บขส.อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถึงศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ คนพิการขอนแก่นตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร

 

 ๓.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง

เปิดรับสมัคร ๖ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่

วิชาชีพช่างวิทยุ - โทรทัศน์ 

วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า        

วิชาชีพช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น

วิชาชีพช่างเย็บหนัง

วิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ 

วิชาชีพนวดแผนโบราณ (หลักสูตร ๖ เดือน) 

 

คุณสมบัติ

๑.อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

๒.เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็น อุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

๓.คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

๔.ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

๕.จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

๖.คนพิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถ เดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

๗.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๘.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

๙.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรม การในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒.ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓.ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ และทำมุ้งลวด ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ( ช่างถม ) การใช้จักรอุตสาหกรรม ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้

๔.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๕.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพนวดแผนโบราณ ไม่จำกัดความรู้

 

หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ ( ถ้ามี )

๔.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

๕.สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

 สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

๑.ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

๒.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

๓.สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

 ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

หาก ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

 

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑.จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อ ประกอบอาชีพตามความเหมาะสมใน แต่ละสาขาอาชีพ

 

สถานที่ตั้ง

ตั้ง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ ๗ ถนนเพชรหึงส์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีรถโดยสารประจำทางที่จะ เดินทางถึงอำเภอพระประแดง ดังนี้

๑.รถโดยสารประจำทางสาย ๘๒ พาหุรัด - พระประแดง

๒.รถโดยสารประจำทางสาย ๖ บางลำภู - พระประแดง

๓.รถโดยสารประจำทางสาย ๑๓๘ สวนจตุจักร - พระประแดง (ขึ้นทางด่วนผ่านสะพานพระราม ๙ )

๔.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย ๖ ปากเกร็ด - พระประแดงแล้วต่อรถโดยสารพระประแดง - บางกอบัว ถึงศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง

 

๔.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร ๔ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่

วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า       

วิชาชีพศิลปหัตถกรรม            

วิชาชีพพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์            

วิชาชีพช่างวิทยุ - โทรทัศน์     

- อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

- เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

- คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

- ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

- จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

- คนพิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถ เดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

- ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒.ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓.ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ และทำมุ้งลวด ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ( ช่างถม ) การใช้จักรอุตสาหกรรม ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้

๔.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๕.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพนวดแผนโบราณ ไม่จำกัดความรู้

 

 หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ ( ถ้ามี )

๔.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

๕.สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

สถานที่รับรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

- ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

- ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

- สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

- ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

หาก ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

 

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑.จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาอาชีพ

สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๓ หมู่ ๗ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางแยกเข้าเขื่อนสมบูรณ์ (แม่งัด) มีรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่ - ฝาง รถโดยสารขนาดเล็กสายเชียงใหม่ - แม่แตง ขึ้นที่ท่าจอดรถตลาดเทศบาลเชียงใหม่ และรถโดยสารสายเชียงใหม่ - เชียงดาว ถึงศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

 

๕.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดรับสมัคร ๔ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่

วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า                                                       

วิชาชีพช่างหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างถม)

วิชาชีพเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย                                          

วิชาชีพช่างวิทยุ - โทรทัศน์   

คุณสมบัติ

๑.อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

๒. เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็น อุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

๓. คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

๔.ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

๕.จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

๖.คนพิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถเดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

๗.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๘.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

๙.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรม การในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒.ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓.ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ และทำมุ้งลวด ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างถม ) การใช้จักรอุตสาหกรรม ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้

๔. ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๕.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพนวดแผนโบราณ ไม่จำกัดความรู้

 

หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ (ถ้ามี )

๔.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

๕.สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

๑.ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

๒.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

๓.สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

หาก ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

 

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑.จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับ ผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อ ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ใน แต่ละสาขาอาชีพ

 

สถานที่ตั้ง

                  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตั้งอยู่เลยอำเภอท่าศาลาไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ) มีรถโดยสารประจำทางสายนครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี และรถโดยสารขนาดเล็กจากนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร) ผ่านศูนย์ฯ

 

๖.ศูนย์สวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ จังหวัดลพบุรี

เปิดรับสมัคร ๙ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑ ปี ได้แก่

-วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ( หลักสูตร ๑ ปี )    

-วิชาชีพช่างเย็บหนัง ( หลักสูตร ๑ ปี )

-วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก ( หลักสูตร ๑ ปี ) 

-วิชาชีพช่างซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ (หลักสูตร 1ปี) 

-วิชาชีพเสริมสวย ( หลักสูตร ๖ เดือน )

-วิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีด (หลักสูตร ๖ เดือน) 

-วิชาชีพการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ( หลักสูตร ๖ เดือน ) 

-วิชาชีพการใช้จักรอุตสาหกรรม ( ๓ เดือน ) 

-วิชาชีพนวดแผนโบราณ ( ๖ เดือน )

 

คุณสมบัติ

๑.อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

๒.เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็น อุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

๓.คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

๔.ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

๕.จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

๖. คนพิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถ เดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

๗.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๘.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

๙. ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรม การในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒.ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓.ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ และทำมุ้งลวด ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ( ช่างถม ) การใช้จักรอุตสาหกรรม ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้

๔.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๕.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพนวดแผนโบราณ ไม่จำกัดความรู้

 

 หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ ( ถ้ามี )

๔.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

๕.สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

๑.ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

๒.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

๓.สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

 ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

หากผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

 

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑.จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อ ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ใน แต่ละสาขาอาชีพ

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ถนนสระบุรี - หล่มสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๖๒ ห่างจากอำเภอชัยบาดาลประมาณ ๑๐ - ๑๑ กิโลเมตร) มีรถโดยสารประจำทางที่จะเดินทางถึงศูนย์ฯ ดังนี้

๑.รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ - หล่มสัก

๒.รถโดยสารประจำทางสายลพบุรี - หล่มสัก,ลพบุรี - ลำนารายณ์

๓.รถโดยสารประจำทางสายสระบุรี - ลำนารายณ์

 

๗.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เปิดรับสมัคร ๗ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่

วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

วิชาชีพช่างเย็บหนัง

วิชาชีพช่างหัตถกรรม (จักสาน) 

วิชาชีพช่างเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย 

วิชาชีพช่างนวดแผนโบราณ

วิชาชีพช่างวิทยุ-โทรทัศน์ 

วิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

 

คุณสมบัติ

๑.อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

๒.เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็น อุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

๓.คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

๔. ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

๕. จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

๖.คนพิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถ เดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

๗.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๘.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

๙.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒.ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓. ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ และทำมุ้งลวด ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ( ช่างถม ) การใช้จักรอุตสาหกรรม ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้

๔. ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๕. ผู้สมัครเรียนวิชาชีพนวดแผนโบราณ ไม่จำกัดความรู้

 

หลักฐานการสมัคร

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ ( ถ้ามี )

๔.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

๕.สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

๑.ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

๒.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

๓.สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

- ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

- หากผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑.จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับ ผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อ ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ใน แต่ละสาขาอาชีพ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๔ บ้านหนองสองห้อง ถนนหนองคาย-ศรีเชียงใหม่ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หรือลงรถที่ บขส.จังหวัดหนองคาย จะมีรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสายหนองคาย - ศรีเชียงใหม่ ,หนองคาย - เลย (ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร) ผ่านศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย

 

๘.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดรับสมัคร ๔ สาขาวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่

วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า   

วิชาชีพช่างหัตถกรรมพื้นบ้าน (ช่างถม)

วิชาชีพเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย                      

วิชาชีพช่างวิทยุ - โทรทัศน์ 

 

คุณสมบัติ

๑.อายุระหว่าง ๑๔ - ๔๐

๒.เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความพิการนั้นๆ ไม่เป็น อุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

๓.คนหูหนวกหรือเป็นใบ้ ต้องสามารถสื่อความหมายได้/จบการศึกษาภาคบังคับจาก โรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือเอกชน

๔.ไม่พิการอัมพาตจนไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

๕. จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และมีความสามารถที่จะฝึกวิชาชีพนั้น ๆ ได้

๖. คนพิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องกายอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เทียม หรือเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดิน จะต้องสามารถ เดินหรือเคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ

๗.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๘.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษ

๙.ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขาวิชา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรม การในการคัดเลือกพื้นฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.ผู้สมัครเรียนช่างวิทยุ - โทรทัศน์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า และ ผ่านการทดสอบจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

๒. ผู้สมัครเรียนช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เบื้องต้น และช่างศิลปหัตกรรม ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓. ผู้สมัครเรียนช่างวิชาชีพช่างเย็บหนัง ช่างเชื่อมโลหะ และทำมุ้งลวด ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย ช่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ( ช่างถม ) การใช้จักรอุตสาหกรรม ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้

๔. ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเสมียนพนักงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๕. ผู้สมัครเรียนวิชาชีพนวดแผนโบราณ ไม่จำกัดความรู้

 

หลักฐานการสมัคร

๑.สำเนาทะเบียนบ้าน

๒.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ( ถ้ามี )

๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และรูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ และเครื่องช่วยความพิการ ( ถ้ามี )

๔.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องระบุลักษณะความพิการ หรือสมรรถภาพความพิการให้ชัดเจนว่าสามารถฝึกอาชีพได้ และไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง หรือติดยาเสพติด

๕.สำเนาหลักฐานการแสดงวิทยฐานะพื้นความรู้ หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ ( ถ้ามี )

 

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร

๑.ที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่

๒.ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ

๓.สำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพฯ

- ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเครื่องใช้จำเป็นในกิจวัตรประจำวัน

- หากผู้เข้ารับการฝึกอาชีพประสงค์จะมีเครื่องมือฝึกอาชีพที่จำเป็น เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้เป็นเป็นสมบัติของตนเอง ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจะต้องที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะจัดหางานให้ใน ๒ ลักษณะคือ

๑. จัดหางานให้ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาตามสาขาวิชาชีพและความสามารถแต่ละบุคคลโดยเข้าทำงานในโรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ

๒.สำหรับ ผู้พิการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพอิสระนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง ความประพฤติดี มีแผนการประกอบอาชีพที่ดี มีผู้รับรองและค้ำประกันตามระเบียบที่กำหนด กรมประชาสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนโดยการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อ ประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ใน แต่ละสาขาอาชีพ

สถานที่ตั้งของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตั้งอยู่เลยอำเภอท่าศาลาไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ) มีรถโดยสารประจำทางสายนครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี และรถโดยสารขนาดเล็กจากนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร) ผ่านศูนย์ฯ