เนื้อหาหลัก

สถาบันราชานุกุลสถาบันราชานุกูล เป็นหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขยายบริการเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ ให้บริการ ส่งเสริมพัฒนาการ การฝึกทักษะเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยภารกิจหลักของสถาบันฯ คือ การพัฒนาด้านวิชาการมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม

 

ที่อยู่ 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2248-8900 โทรสาร 0-2248-2944 สายด่วน โทร. 0-2245-4696

http://www.rajanukul.com/main/index.php?mode=contact&submode=contact&group=

คลีนิดโสตสัมผัสและการพูด ภาควิชาโสต ศอนาศิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝึกพูด สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่พบในเด็ก

โทร. 0 2201 0 445, 0 2951 0569 โทรสาร 0 2951 056

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธรณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2951 1300-41
โทรสาร 0 951 1369
www.dmh.moph.go.th
 
- ให้บริการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนทั้งในด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพจิตใจ
- ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย
- งานวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC)ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC)
 
ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
โทร. 0-2591-5455, 0-2591-4242
 
www.snmrc.go.th
โรงพยาบาลยุวประสาท และศูนย์สุขวิทยาจิต
ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 7798
เปิดให้บริการ 08.00-16.00 น. ทุกวัน
เว้นวันหยุดราชการ
www.yuwaprasart.org
 
- จัดบริการ คลีนิกกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก (development)
- เปิดให้บริการปรึกษาปัญหา สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น และบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์